ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Τι Είναι Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Οδηγός

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2017, με σκοπό τη διευκόλυνση πολιτών που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης;

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ή, αλλιώς, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι το προνοιακό πρόγραμμα που προβλέπει το κράτος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όσων πολιτών αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες φτώχειας.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μία ποικιλία μέτρων διευκόλυνσης, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τρεις πυλώνες:

 • Εισοδηματική ενίσχυση
 • Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και
 • Υπηρεσίες ενεργοποίησης σε δράσεις ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Ας δούμε, τώρα, στο ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού.

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης;

Δικαιούχους ή, αλλιώς, ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αποτελούν οι εξής κατηγορίες:

 1. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, δηλαδή κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά, δηλαδή όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Εδώ, συμπεριλαμβάνονται και α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
 3. Οι άστεγοι, δηλαδή τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων, Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους Δήμους. Στην περίπτωση αυτή, η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκει, ο κάθε δικαιούχος λαμβάνει διαφορετικό ποσό ως εισοδηματική ενίσχυση ΚΕΑ, το οποίο υπολογίζεται όπως βλέπουμε παρακάτω.

Πώς Υπολογίζεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης;

Η εισοδηματική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αναφέρεται τυπικά ως “εγγυημένο ποσό” και υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής:

 • για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα 200€/μήνα και
 • για τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά στα 200€/μήνα συν 100€/μήνα για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος και συν 50€/μήνα για κάθε ανήλικο μέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως ενήλικες λογίζονται το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος, στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, και τα απροστάτευτα τέκνα που ανήκουν στο νοικοκυριό, σε όλες τις περιπτώσεις.

Βέβαια, το εγγυημένο ποσό που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 900€/μήνα, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, στις λοιπές προϋποθέσεις για το ΚΕΑ, ώστε να διαπιστώσεις εάν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωσή σου.

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης;

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αφορούν α) το δηλούμενο εισόδημα β) την περιουσίας και γ) τον τόπο διαμονής.

Δηλούμενο εισόδημα

Για την ένταξη στο ΚΕΑ τίθεται ο κανόνας το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού για τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού που εφαρμόζεται για τον κάθε τύπο του νοικοκυριού.

Υπολογισμός Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Σε κάθε περίπτωση, το δηλούμενο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβαίνει 5.400€/εξάμηνο, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσία

Παράλληλα, περιορισμοί τίθενται και ως προς την ακίνητη περιουσία, αλλά και την κινητή.

Αφενός, η συνολική φορολογητέα ακίνητη περιουσία, όπως προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει

 • για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά τα 90.000€ και
 • για τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά τα 90.000€ συν 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος μέχρι τα 150.000€.

Αφετέρου, η κινητή περιουσία προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) ή Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) που περιλαμβάνονται στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της τα 6.000€.

Διαμονή

Τέλος, απαιτείται η μόνιμη και νόμιμη διαμονή του νοικοκυριού στην ελληνική επικράτεια.

Έχοντας κατανοήσει, λοιπόν, όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι σημαντικό να δούμε συνοπτικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο ΚΕΑ.

Πώς να Υποβάλεις την Αίτησή σου για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης;

Όσον αφορά τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, αυτά είναι

α. ο/η υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή

β. ο/η σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου,

εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Ειδικότερα για το νοικοκυριό που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, την αίτηση υποβάλλουν αποκλειστικά

α. ο/η υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούμενης μονάδας ή

β. ο/η σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης του εδώ υπόχρεου,

για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

Όσον αφορά το πού υποβάλλεται η αίτηση ένταξης, αυτή μπορεί να κατατεθεί

 • είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος μέσω του gov.gr
 • είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Ειδικότερα για τη διαδικασία μέσω του gov.gr

 1. Εισέρχεσαι στην ειδική πύλη του αίτησης για ένταξη στο ΚΕΑ και επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος στην υπηρεσία”.
 2. Έπειτα, ανακατευθύνεσαι στη σελίδα του ΚΕΑ που λειτουργεί μέσω του ΟΠΕΚΑ για την πραγματοποίηση αίτησης, όπου επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet” πάνω δεξιά.
 3. Εδώ, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις τους ατομικούς κωδικούς σου Taxisnet (username και password) και, ύστερα, δώσεις την εξουσιοδότησή σου, ώστε να γίνει χρήση των στοιχείων σου (ΑΦΜ) που έχεις στο Taxis.
 4. Στο επόμενο παράθυρο, το ΑΦΜ σου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και το μόνο που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις είναι ο ΑΜΚΑ.
 5. Στη συνέχεια, ανακατευθύνεσαι στη σελίδα στοιχείων και επιλέγεις την ένδειξη “Δημιουργία Νέας Αίτησης” κάτω αριστερά.
 6. Μετά το στάδιο αυτό, η επεξεργασία της αίτησης πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των δηλωθέντων στοιχείων σου, των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών όπου αυτά απαιτούνται.
 7. Εάν μετά την επεξεργασία κριθεί ότι το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη», ενώ σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη έγκριση».
 8. Οι λόγοι μη έγκρισης αναφέρονται στην πλατφόρμα και, έτσι, μπορείς να πραγματοποιήσεις διορθώσεις όπου εντοπίζεται το σφάλμα είτε διαδικτυακά είτε με δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία.
Αίτηση για ΚΕΑ

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι για τα νοικοκυριά που απαρτίζονται και από φιλοξενούμενα μέλη ή απροστάτευτα τέκνα, για τους αστέγους και για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η αίτηση ένταξης δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω του gov.gr, αλλά κατατίθεται αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.

Συνοψίζοντας

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αποτελεί ένα σημαντικό προνοιακό μέτρο και η επιτυχής αίτηση ένταξης σε αυτό απαιτεί την κατάλληλη προσοχή και χρόνο σου.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδική υποστήριξη καθ’ όλη την πορεία αιτήσεων για κοινωνικές παροχές, όπως είναι το ΚΕΑ, τα προνοιακά επιδόματα, το Κοινωνικό Τιμολόγιο και άλλα.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να πραγματοποιείς τις αιτήσεις σου εύκολα, αλλά και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε παροχή που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.