ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

MarketPass – Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται;

Παρασκευάς Φορολογάς - Market Pass

Η απόφαση 1170/19.01.2023, σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής Market Pass, όπως αυτή ορίζει στην παράγραφο 5 του άρθρου 115 του νόμου 5007/2022, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Τι είναι όμως το
Market pass, ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης, και που μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει; Στο συγκεκριμένο άρθρο εκτός από τα παραπάνω ερωτήματα, θα απαντήσουμε σε όλες τις παρακάτω θεματικές:

 

·       Τι είναι το Market Pass

·       Ποια είναι τα κριτήρια για το Market Pass

·       Ποια είναι τα κριτήρια εισοδήματος για το Market Pass

·       Ποια είναι τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας για το Market Pass

·       Ενίσχυση δικαιούχων του Market Pass

·       Διαδικασία χορήγησης και χρήσης της ενίσχυσης

·       Που μπορώ να χρησιμοποιήσω το Market Pass;

·       Market Pass – Ποιοι εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης

 

Τι είναι το Market Pass;

Το Market Pass είναι η ενίσχυση ύψους 10%, την οποία θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι, για τις αγορές σε super market, και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Το market pass δε θα χρησιμοποιείται μόνο στα super market, αλλά και σε άλλα μαγαζιά τα οποία πωλούν τρόφιμα.

 

Ποια είναι τα κριτήρια για το Market Pass;

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Τα κριτήρια χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα έχουμε:

·       Τα εισοδηματικά κριτήρια

·       Τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας

Ποια είναι τα κριτήρια εισοδήματος για το Market Pass;

Υπάρχουν 3 εισοδηματικά κριτήρια τα οποία πρέπει να γνωρίζετε, όσον αφορά το Market pass. Ας τα δούμε αναλυτικά:

Κριτήριο #1

Το πρώτο κριτήριο ορίζει πως το εισόδημα κάποιου μπορεί να φτάνει έως και τις δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Σε αυτό το εισόδημα υπολογίζονται +5.000 ευρώ για κάθε τέκνο το οποίο είναι εξαρτώμενο, για κάθε εξαρτώμενο αλλά και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο. Το συγκεκριμένο κριτήριο απευθύνεται σε όσους είναι:

·       Άγαμοι

·       Υπόχρεοι σε κατάσταση χηρείας

·       Εν διαστάσει

Κριτήριο #2

Το δεύτερο κριτήριο ορίζει πως το εισόδημα κάποιου μπορεί να φτάνει έως τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Σε αυτό το εισόδημα υπολογίζονται +5.000 για κάθε εξαρτώμενο και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο. Το συγκεκριμένο κριτήριο απευθύνεται σε όσους είναι:

·       Έγγαμοι

·       Έγγαμοι υπόχρεοι

·       Μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση

·       Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση, χωρίς τέκνα.

Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα το εισόδημα ενός έγγαμου, ο οποίος έχει 1 παιδί, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ευρώ. (24.000+5.000)

Αν πάλι ο έγγαμος έχει 2 παιδιά, τότε το εισόδημα του δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ευρώ. (24.000+10.000 ευρώ)

Από την άλλη ένας έγγαμος με 3 παιδιά, θα πρέπει να έχει εισόδημα έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ. (24.000 +15.000 ευρώ)

Κριτήριο #3

Το τρίτο κριτήριο απευθύνεται σε μονογονεϊκές οικογένειες, των οποίων το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Σε αυτό το εισόδημα υπολογίζονται +5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

Πρέπει να σημειωθεί πως στο ετήσιο συνολικό εισόδημα μίας οικογένειας δεν περιλαμβάνεται εκείνο το εισόδημα το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

 

Ποια είναι τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας για το Market Pass

Για να λάβει τη χορήγηση της ενίσχυσης, κάποιος πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια ακίνητης περιουσίας . Ποια είναι όμως αυτά τα κριτήρια.

Κριτήριο #1

Σχετικά με το πρώτο από τα κριτήρια, μπορούμε να αναφέρουμε:

Το ύψος της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το συγκεκριμένο κριτήριο απευθύνεται σε όσους είναι:

·       Άγαμοι

·       Υπόχρεοι σε κατάσταση χηρείας

·       Εν διαστάσει 

Κριτήριο #2

Σχετικά με το δεύτερο κριτήριο ακίνητης περιουσίας, μπορούμε να αναφέρουμε:

Το ύψος της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Το συγκεκριμένο κριτήριο απευθύνεται σε όσους είναι:

·       Έγγαμοι

·       Μέρη συμφώνου συμβίωσης

·       Μονογονεϊκές οικογένειες

Ενίσχυση δικαιούχων του Market Pass

Τι ποσό ενίσχυσης λαμβάνουν οι δικαιούχοι του Market Pass; Ουσιαστικά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους, από καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Η ενίσχυση φτάνει έως τα ακόλουθα όρια τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του κάθε νοικοκυριού.

Σημειώνεται πως η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ποιοι όμως θεωρούνται μέλη ενός νοικοκυριού, για το Market Pass; Μέλη ενός νοικοκυριού θεωρούνται:

·       Οι σύζυγοι

·       Μέλη με σύμφωνο συμβίωσης

·       Τα εξαρτώμενα τέκνα

·       Τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη

·       Τα φιλοξενούμενα μέλη

Επομένως το όριο αγορών, κάθε μήνα, για ένα νοικοκυριό το οποίο λαμβάνει ενίσχυση 10%, φτάνει τα:

·       220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό

·       Αυξάνετε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού

·       Και φτάνει έως 1000 ευρώ αγορές

Διαδικασία χορήγησης και χρήσης της ενίσχυσης

1)    Ο δικαιούχος/φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, όταν ενεργοποιηθεί η σχετική σελίδα (Αρχές Φεβρουαρίου 2023)

2)   Στη συνέχεια πιστοποιείται η επιλεξιμότητα και πληροφορείται το μηνιαίο ύψος της ενίσχυσης.

3)   Έπειτα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή εναλλακτικά την λήψη της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

a)    Αν ο χρήστης επιλέξει τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, λαμβάνει το πλήρες ποσό της ενίσχυσης σε μηνιαία βάση. Η πρώτη πίστωση πραγματοποιείται πριν το τέλος του Φεβρουαρίου του 2023. Στη συνέχεια η πίστωση γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

b)    Αν ο χρήστης επιλέξει να λάβει την ενίσχυση σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, σε τριμηνιαία βάση. Έχει τη δυνατότητα να κάνει τη χρήση του ποσού όπως επιθυμεί.

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω το Market Pass;

Ένας δικαιούχος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για να αγοράσει προϊόντα από επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων.  Συγκεκριμένα από όσους φέρουν τους συγκεκριμένους κωδικούς κατηγορίας εμπόρου MCC (Merchant Category Codes).

·       Παντοπωλεία/Super Market – 5411

·       Κρεοπωλεία – 5422

·       Ζαχαροπλαστεία – 5441

·       Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων – 5451

·       Αρτοποιεία/Φούρνοι – 5462

·       Καταστήματα τροφίμων – 5499

 

Market Pass – Ποιοι εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης

Ποιοι εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης; Από τη χορήγηση της ενίσχυσης εξαιρούνται :

1)    Φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2)   Φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν ότι φιλοξενούνται, στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021.

3)   Φυσικά πρόσωπα τα οποία, για το φορολογικό έτος 2021, εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

4)   Φορολογικοί κάτοικοι κράτους του εξωτερικού.

5)   Φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.

 

Με λίγα λόγια

Εξετάσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας, τα οποία πρέπει να πληροί κάποιος για να λάβει την ενίσχυση του Market Pass. Αναφερθήκαμε επίσης, στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και στα καταστήματα στα οποία κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

O Παρασκευάς Φορολογάς παρέχει ειδικά πακέτα υπηρεσιών που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να κάνουν αιτήσεις για όλα τα επιδόματα και ρυθμίσεις.

Εάν, επομένως, επιθυμείς κι εσύ να κάνεις αίτηση για το Market Pass όταν ενεργοποιηθεί ή να επιλύσεις οποιοδήποτε άλλο φορολογικό ζήτημα, επικοινώνησε μαζί μας ή κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λάβεις άμεση εξυπηρέτηση!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.