ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

To Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας και η Κάρτα Αναπηρίας

κάρτα αναπηρίας

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 2023.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων στον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία αλλά και στην Ατομική Καρτέλα ατόμου με Αναπηρία.  Στο συγκεκριμένο άρθρο θα αναφερθούμε στα νέα δεδομένα ενώ θα αναλύσουμε και τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας;
 • Πως λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας;
 • Ποιοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας υπάρχουν; 
 • Ποιοι μπορούν να εκδώσουν Κάρτα Αναπηρίας;
 • Τι είναι το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας;
 • Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Αναπηρίας
 • Ατομική Καρτέλα Ατόμου με Αναπηρία – Τα τηρούμενα στοιχεία 

Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας;

Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας; Η Ψηφιακή κάρτα Αναπηρίας είναι μια ψηφιακή μεταρρύθμιση η οποία απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, και στόχος της είναι να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα τους.

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας λειτουργεί ως ένα αποδεικτικό στοιχεία για τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιτρέπει ουσιαστικά, στα άτομα με αναπηρία, να μην αναζητούν καινούρια πιστοποιητικά αναπηρίας για κάθε επίσκεψη τους στο Δημόσιο.

Πως λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας;

Αφού ορίσαμε τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, ας δούμε πως λειτουργεί. Συγκεκριμένα η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της, την ιδιότητα του ως άτομο με αναπηρία αλλά και το ποσοστό αναπηρίας το οποίο του έχει αναγνωριστεί.

Ουσιαστικά όσοι είναι κάτοχοι της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας μπορούν:

 • Να έχουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού απολαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση
 • Να χρησιμοποιούν την κάρτα ως δικαιολογητικό, αντί για την πιστοποίηση αναπηρίας

Ποιοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας υπάρχουν; 

Ας δούμε λοιπόν ποιοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας υπάρχουν:

 • Εκτυπώσιμο έγγραφο
 • Ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή GOV.gr Wallet
 • Πλαστική ψηφιακή κάρτα (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη)

Ποιοι μπορούν να εκδώσουν Κάρτα Αναπηρίας;

Δυνατότητα έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας, οποιουδήποτε τύπου, έχουν όλα τα άτομα των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 50%. Βασική προϋπόθεση είναι τα άτομα να είναι καταγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και να έχουν πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης της Κάρτας.

Τι είναι το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας;

Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί υποσύστημα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Στο Ψηφιακό Μητρώο με Αναπηρία καταγράφονται όσα άτομα διαθέτουν είτε πιστοποίηση αναπηρίας ή αξιολόγηση, η οποία έχει εκδοθεί από τους οριζόμενους φορείς.

Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Αναπηρίας

Ποιος είναι ο σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Μητρώο Αναπηρίας) σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ; Σκοπός του είναι η καταγραφή όλων των ατόμων τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας στη Χώρα, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση, κατά την έννοια του άρθρου 2.

Επιπλέον το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, πλέον Μητρώο Αναπηρίας:

 • παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς οι οποίοι με τη σειρά τους χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία
 • υποδέχεται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τη διάρκεια και το είδος των κοινωνικών παροχών ή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από Δημόσιους Φορείς
 • αποτελεί μία πηγή στατιστικής πληροφόρησης στοχεύοντας στην ανάπτυξη αλλά και την άσκηση δημόσιας πολιτικής γύρω από την αναπηρία.

Ατομική Καρτέλα Ατόμου με Αναπηρία – Τα τηρούμενα στοιχεία 

Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται οι ατομικές καρτέλες όλων των εγγεγραμμένων ατόμων, βάσει ΑΜΚΑ.

Όσον αφορά την ατομική καρτέλα του ατόμου με αναπηρία, αυτή περιέχει:

 • Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ατόμου 
 • Στοιχεία κατοικίας 
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Βασικά ιατρικά στοιχεία της πιστοποίησης αναπηρίας του
 • Ειδικότερα ποσοστά ανά κατηγορία αναπηρίας
 • Πρόσθετους χαρακτηρισμούς σχετικά με την αναπηρία του ατόμου (πρέπει όμως να συνδέονται με ιατρικά κριτήρια που απαιτεί κάθε παροχή)
 • Σχετικά στοιχεία με την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου
 • Στοιχεία σχετικά με την ασφαλιστική του κάλυψη 
 • Στοιχεία σχετικά με χορηγούμενες παροχές/υπηρεσίες
 • Και τέλος στοιχεία εκπροσώπησης του ατόμου

Φυσικά οι πληροφορίες μπορούν να εμπλουτιστούν με νέα πρόσθετα πεδία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Μητρώου Αναπηρίας.

Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται οι ενεργές πιστοποιήσεις αναπηρίας, κατά την έκδοση της παρούσας, καθώς και όσες πιστοποιήσεις εκδοθούν μετέπειτα. 

Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας

Τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, έχουν τα άτομα με αναπηρία. Προϋπόθεση, η αυθεντικοποίησή τους μέσω της χρήση κωδικών του TAXISnet ώστε:

 • Να κάνει αίτηση για έκδοση Κάρτας Αναπηρίας
 • Να κάνει αίτηση ακύρωσης της Κάρτας Αναπηρίας
 • Να εξάγει και να εκτυπώσει την Κάρτα ως έγγραφο του άρθρου 27 του ν. 4727/2020
 • Να κάνει αίτηση για παραγωγή και διανομή πλαστικής κάρτας
 • Να δηλώσει την απώλεια ή τη φθορά της πλαστικής κάρτας
 • Να καταχωρήσει και να τροποποιήσει στοιχεία επικοινωνίας
 • Να λάβει ενημέρωση σχετικά με τις παροχές αλλά και τις διευκολύνσεις τις οποίες μπορεί να λάβει με τη χρήση της Κάρτας Αναπηρίας
 • Να λάβει ενημέρωση σχετικά με τις παροχές που έχει λάβει ήδη μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, σχετικά με τη χρονική διάρκεια της παροχής αλλά και την οικονομική αποτίμηση της

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στη Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας και το πως λειτουργεί ενώ παράλληλα εξετάσαμε τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου Αναπηρίας. Επιπλέον εξετάσαμε την Ατομική Καρτέλα Ατόμου με Αναπηρία αλλά και το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για ό,τι σε αφορά!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.