ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Αναδρομικά εισοδήματα κληρονόμων δικαιούχων – Πως φορολογούνται;

Αναδρομικά Εισοδήματα Δικαιούχων Κληρονόμων

Τι ισχύει για τα αναδρομικά εισοδήματα κληρονόμων δικαιούχων και πως φορολογούνται;

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι το Φορολογητέο εισόδημα; 
 • Σχετικά με την παρακράτηση φόρου
 • Σχετικά με το φόρο σε περιουσίες που έχουν αποκτηθεί λόγω θανάτου
 • Αναδρομικά Εισοδήματα Κληρονόμων Δικαιούχων – Τι ισχύει για τα αναδρομικά ποσά;
 • Ποια ποσά υπόκεινται στην Φορολογία Κληρονομιάς;
 • Επιστροφή Φόρου

Τι είναι το Φορολογητέο Εισόδημα;

Το φορολογητέο εισόδημα αναφέρεται στο εισόδημα που παραμένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, βάσει των κανονισμών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), από το ακαθάριστο εισόδημα.

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις παρακάτω κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εισόδημα από κεφάλαιο
 • Εισόδημα από την αύξηση της αξίας κατά τη μεταβίβαση κεφαλαίου.

Σχετικά με την Παρακράτηση Φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος 4 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167), τα εισοδήματα που προκύπτουν από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία καταβάλλονται αναδρομικά βάσει του άρθρου 12, καθώς και τα πρόσθετα κέρδη που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κανονικές αποδοχές, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ποσού που καταβάλλεται. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο αναφέρονται τα εισοδήματα για φορολόγηση.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Σχετικά με το φόρο σε περιουσίες που έχουν αποκτηθεί λόγω θανάτου

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιχνιδιών (ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2961/2001), επιβάλλεται φόρος σε περιουσίες που έχουν αποκτηθεί λόγω θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή από τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Ο φόρος αυτός είναι υποχρεωτικός για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά περιουσία από αυτές τις πηγές.

Βάσει του άρθρου 2 του Κώδικα, η απόκτηση περιουσίας λόγω θανάτου για την επιβολή του φόρου συμπεριλαμβάνει πρωτίστως την κληρονομιά. Σε αυτή την περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 6, η φορολογική υποχρέωση για την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς προκύπτει την ώρα του θανάτου του διαθέτη, με την επιφύλαξη της μετατόπισης της χρονικής στιγμής γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από τον νόμο, όπως καθορίζεται στις αναλυτικές περιπτώσεις του άρθρου 7 του Κώδικα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κώδικα, για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω κληρονομιάς, ο αρμόδιος δημοσίου οικονομικού φορέα είναι υποχρεωμένος, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου, να εκδίδει πιστοποιητικό που αναφέρει την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κληρονομιάς, την πλήρη ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή την απαλλαγή από αυτές για νομικούς λόγους.

Τέλος, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Κώδικα, όταν στην κληρονομιά περιλαμβάνονται κινητές αξίες και άλλα κινητά πράγματα που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ο φόρος κληρονομιάς που αναλογεί στην αξία τους πρέπει να καταβληθεί πριν την ανάληψή τους και την έκδοση του πιστοποιητικού του άρθρου 105.

Αναδρομικά Εισοδήματα Κληρονόμων Δικαιούχων - Τι ισχύει για τα αναδρομικά ποσά;

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όσον αφορά:

 • τη μορφή και το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος ή σύνταξης, 
 • τη βεβαίωση των εισοδημάτων από επαγγελματική δραστηριότητα 
 • και τη βεβαίωση των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς 
 • και την υποβολή τους μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας διαδικτύου για κάθε φορολογικό έτος, 

ορίζεται ότι για τα αναδρομικά ποσά που σχετίζονται με πρόσωπα που έχουν πεθάνει και οι κληρονόμοι τα δηλώνουν ως μέρος της κληρονομιάς, εφόσον τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο από τον φορέα που καταβάλλει τα ποσά, καθώς αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος (για παράδειγμα, οι αποφάσεις Α.1275/2021 και Α.1006/2023).

Ποια ποσά υπόκεινται στην Φορολογία Κληρονομιάς;

Ποια ποσά υπόκεινται στην Φορολογία Κληρονομιάς; Τα ποσά που αφορούν αυξήσεις του μισθού ή της σύνταξης ενός προσώπου που έχει πεθάνει και αναφέρονται σε περίοδο πριν από τον θάνατό του, αλλά καταβάλλονται στους κληρονόμους, αποτελούν μέρος της κληρονομιάς και κατά συνέπεια υπόκεινται σε φορολογία κληρονομιάς.

Αυτό οφείλεται στη γενική αρχή του κληρονομικού δικαίου (βάσει του άρθρου 1710 του Α.Κ.), κατά την οποία το αντικείμενο της κληρονομιάς αποτελεί το ενιαίο περιουσιακό σύνολο του αποβιώσαντα, που μπορεί να αποτιμηθεί χρηματικά. Τα ποσά αυτά, όσον αφορά τους κληρονόμους του αποβιώσαντα, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δηλαδή περιοδικότητα, σταθερή και διαρκή πηγή, ανταλλαγή προσωπικής εργασίας ή άλλης δραστηριότητας ή κέρδη από περιουσιακά στοιχεία. 

Έτσι, τα ποσά αυτά για τους κληρονόμους δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται για αυτόν τον λόγο, και δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους.

Επιστροφή Φόρου

Για την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που έλαβαν τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αναφέροντας στους κωδικούς 611-612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Εντυπο Ε1) το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τα ποσά που έλαβαν από τον Ε.Φ.Κ.Α. Θα πρέπει να παρουσιάσουν την αντίστοιχη βεβαίωση για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, το συνολικό χρηματικό ποσό ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, αν δεν έχει ήδη καταχωρηθεί, συμπληρώνεται στους κωδικούς 781-782, καθώς δεν ανήκει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. Αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις θα γίνονται αποδεκτές χωρίς κυρώσεις, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 54 ΚΦΔ (ν. 4987/2022), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου κώδικα.

Με λίγα λόγια

Αναφερθήκαμε στα αναδρομικά εισοδήματα κληρονόμων δικαιούχων και το πως φορολογούνται.  Επίσης εξετάσαμε τι ισχύει για το φορολογητέο εισόδημα.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.