ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Προνομιούχες μετοχές: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματα τους

Προνομιούχες μετοχές

Οι προνομιούχες μετοχές, γνωστές και ως προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο, αντιπροσωπεύουν μια ενδιαφέρουσα κατηγορία ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία. Συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που μπορεί να προσελκύσει ορισμένους επενδυτές και εταιρείες. 

Ας εμβαθύνουμε στην κατανόηση του τι είναι οι προνομιούχες μετοχές, των χαρακτηριστικών τους, των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των λόγων για τους οποίους οι εταιρείες ενδέχεται να τις εκδώσουν.

Συγκεκριμένου θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές;
  • Χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών
  • Πλεονεκτήματα των προνομιούχων μετοχών
  • Μειονεκτήματα των προνομιούχων μετοχών
  • Γιατί οι εταιρείες εκδίδουν προνομιούχες μετοχές;
  • Κοινές μετοχές vs Προνομιούχες μετοχές

Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές;

Οι προνομιούχες μετοχές αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία που έχει υψηλότερη αξίωση επί των περιουσιακών στοιχείων και των κερδών της εταιρείας από ό,τι οι κοινές μετοχές. Οι προνομιούχοι μέτοχοι λαμβάνουν μερίσματα πριν από τους κοινούς μετόχους και έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση πτώχευσης και εκκαθάρισης μιας εταιρείας.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών

#1 Προτίμηση μερίσματος

Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών είναι ότι πληρώνουν μέρισμα πριν από την καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος στους κοινούς μετόχους. Τα μερίσματα καθορίζονται συνήθως σε σταθερό ποσοστό.

#2 Προτίμηση ρευστοποίησης

Σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας, οι προνομιούχοι μέτοχοι προηγούνται των κοινών μετόχων όσον αφορά τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

#3 Μετατροπή

Ορισμένες προνομιούχες μετοχές συνοδεύονται από τη δυνατότητα μετατροπής τους σε ορισμένο αριθμό κοινών μετοχών.

#4 Δυνατότητα ανάκλησης

Οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν πίσω, ή να “καλέσουν”, τις προνομιούχες μετοχές μετά από μια ορισμένη ημερομηνία, σε προκαθορισμένη τιμή.

#5 Χωρίς δικαιώματα ψήφου

Συνήθως, οι προνομιούχοι μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις.

Πλεονεκτήματα των προνομιούχων μετοχών

#1 Σταθερά μερίσματα

Οι προνομιούχοι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν να λαμβάνουν μερίσματα πριν από τους κοινούς μετόχους. Αυτό σημαίνει ότι όσο η εταιρεία είναι οικονομικά υγιής, τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών είναι σχετικά ασφαλή.

#2 Δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις

Η μερισματική απόδοση των προνομιούχων μετοχών μπορεί να είναι υψηλότερη από την απόδοση των ομολόγων του ίδιου εκδότη ή των μερισμάτων των κοινών μετοχών του.

#3 Προτεραιότητα στην εκκαθάριση

Σε περίπτωση που η εταιρεία πτωχεύσει, οι προνομιούχοι μέτοχοι είναι υψηλότερα ιστάμενοι από τους κατόχους κοινών μετοχών όσον αφορά την επιστροφή των επενδύσεών τους.

Προνομιούχες μετοχές

Μειονεκτήματα των προνομιούχων μετοχών

#1 Περιορισμένο δυναμικό ανόδου

Σε αντίθεση με τις κοινές μετοχές, όπου ο ουρανός μπορεί να είναι το όριο όσον αφορά την ανατίμηση, οι προνομιούχες μετοχές γενικά δεν συμμετέχουν στην επιτυχία της εταιρείας πέραν του σταθερού μερίσματος.

#2 Ευαισθησία στα επιτόκια

Ακριβώς όπως και τα ομόλογα, οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να είναι ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων. Εάν τα επιτόκια αυξηθούν, η αξία των προνομιούχων μετοχών ενδέχεται να μειωθεί.

#3 Κίνδυνος ανάκλησης

Εάν οι μετοχές είναι ανακλητές, η εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να τις εξαγοράσει εάν τα επιτόκια μειωθούν, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεπενδύσουν με χαμηλότερα επιτόκια.

Γιατί οι εταιρείες εκδίδουν προνομιούχες μετοχές;

#1 Ευέλικτη χρηματοδότηση

Για τις εταιρείες, οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να αποτελέσουν έναν εναλλακτικό τρόπο άντλησης κεφαλαίων χωρίς να αυξάνουν το χρέος τους ή να αραιώνουν τις κοινές μετοχές.

#2 Απευθύνονται σε ορισμένους επενδυτές

Ορισμένοι επενδυτές, ιδίως θεσμικοί, μπορεί να προτιμούν την προβλέψιμη ροή εισοδήματος και την προτεραιότητα των προνομιούχων μετοχών έναντι των κοινών μετοχών.

#3 Κόστος κεφαλαίου

Τα προνομιούχα μερίσματα, αν και δεν εκπίπτουν φορολογικά για την εταιρεία όπως οι τόκοι του χρέους, μπορούν μερικές φορές να αποτελέσουν φθηνότερη πηγή χρηματοδότησης από τα κοινά ίδια κεφάλαια.

Κοινές μετοχές vs Προνομιούχες μετοχές

Οι κοινές μετοχές αντιπροσωπεύουν αξίωση για ένα μέρος των κερδών της εταιρείας και παρέχουν δικαιώματα ψήφου, επιτρέποντας στους μετόχους να έχουν λόγο στις εταιρικές αποφάσεις, όπως η εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Έχουν τη δυνατότητα κεφαλαιακής ανατίμησης, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία τους μπορεί να αυξηθεί με βάση τις επιδόσεις της εταιρείας. Ωστόσο, στέκονται τελευταίοι στη σειρά κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και ενδέχεται να μην λαμβάνουν πάντα μερίσματα. 

Από την άλλη πλευρά, οι προνομιούχες μετοχές προσφέρουν συνήθως σταθερά μερίσματα και έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών μετοχών όσον αφορά την καταβολή μερισμάτων και τη ρευστοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εταιρεία πτωχεύσει, οι προνομιούχοι μέτοχοι πληρώνονται πριν από τους κοινούς μετόχους από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Ωστόσο, οι προνομιούχες μετοχές συνήθως δεν συνοδεύονται από δικαιώματα ψήφου και ενδέχεται να μην προσφέρουν τόσο μεγάλες δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου όσο οι κοινές μετοχές. 

Στην ουσία, ενώ οι κοινές μετοχές προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες ανόδου και έλεγχο στην εταιρεία, οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και προνομιακή μεταχείριση στα μερίσματα και την εκκαθάριση.

Προνομιούχες μετοχές

Με λίγα λόγια

Οι προνομιούχες μετοχές, με τη μοναδική τους θέση μεταξύ χρέους και ιδίων κεφαλαίων, μπορούν να αποτελέσουν μια ελκυστική επιλογή τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους επενδυτές. Ωστόσο, όπως όλες οι επενδύσεις, συνοδεύονται από κινδύνους και οφέλη. 

Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοούν τους όρους και τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε προνομιούχου μετοχής που σκέφτονται να αγοράσουν και να διασφαλίζουν ότι ευθυγραμμίζεται με τους επενδυτικούς τους στόχους και την ανοχή τους στον κίνδυνο.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.