ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

τακτική επιδότηση ανεργίας

Γνωρίζεις τι είναι η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας;
 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αρχικής επιδότησης;
 • Προϋποθέσεις συνέχισης επιδότησης 
 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι;
 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Σχετικά με την προθεσμία υποβολής 
 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Πως υποβάλλεται η αίτηση;

Τι είναι η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας;

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια οικονομική βοήθεια για ασφαλισμένους που μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν αλλά έχουν χάσει τη δουλειά τους. Η διάρκεια της βοήθειας εξαρτάται από τις ημέρες εργασίας που έχουν καταβάλει στο παρελθόν. Αν χάσουν την ιδιότητα του ανέργου, η επιδότηση μπορεί να διακοπεί προσωρινά. Υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν, αλλιώς μπορεί να υπάρξει διακοπή της επιδότησης.

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αρχικής επιδότησης;

 • Η Σύμβαση Εργασίας τους έληξε ή διακόπηκε (αλλά δεν έφυγαν από την δουλειά τους με δική τους πρωτοβουλία).
 • Είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία που κατέθεσαν το αίτημα (δηλαδή δεν εργάζονται για άλλον εργοδότη, δεν έχουν δική τους επιχείρηση και είναι διαθέσιμοι για εργασία).
 • Έχουν εργαστεί για συγκεκριμένες ημέρες μέσα σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, και για αυτές τις ημέρες έχουν καταβάλλει εισφορές στο κλάδο ανεργίας της ΔΥΠΑ:

Για όσους θα λάβουν την επιδότηση για πρώτη φορά:

Περίπτωση #1

Εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους εντός των 14 μηνών πριν την ολοκλήρωση ή διακοπή της σχέσης εργασίας, αφήνοντας εκτός τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών.

Ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών πριν από την έναρξη της επιδότησης.

Περίπτωση #2 (για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια της 1ης περίπτωσης):

Απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή για οικοδόμους εκατόν ογδόντα (180) με εισφορές για το κλάδο ανεργίας μέσα στα δύο τελευταία έτη πριν τον τερματισμό ή την κατάργηση της συμβάσης, δίχως τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν τον τερματισμό ή κατάργηση.

Επίσης, ογδόντα (80) ημέρες εργασίας ανά έτος τα τελευταία δύο έτη πριν τη λήξη ή διακοπή της σχέσης εργασίας.

Για ασφαλισμένους που έχουν δικαιούχοι επιδότησης στο παρελθόν:

 • Να έχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) για οικοδόμους με εισφορές στο κλάδο ανεργίας κατά τον 14μήνο πριν την ολοκλήρωση ή διακοπή της σχέσης, χωρίς τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών.
 • Επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν πάρει πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσιες επιδοτήσεις στα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν τη νέα αίτηση για επιδότηση.
 • Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Προϋποθέσεις συνέχισης επιδότησης

Η συνέχιση της επιδότησης παρέχεται σε ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση, με τις εξής προϋποθέσεις:

η προηγούμενη επιδότηση πρέπει να έχει προσωρινά διακοπεί,

ο λόγος της προηγούμενης αναστολής δεν είναι πια ενεργός,

η αίτηση έχει γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκριτικής απόφασης για την αρχική επιδότηση,

δεν υπάρχει δικαίωμα για νέα επιδότηση ή η συνέχιση της ωφελεί περισσότερο τον αιτούντα ασφαλισμένο.

Δεν παρέχεται συνέχιση της επιδότησης σε περιπτώσεις:

όταν έχει διακοπεί η επιδότηση, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρεί εθελοντικά από την εργασία του, εάν η αναστολή προκλήθηκε λόγω έναρξης νέας εργασίας.

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι;

1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογένειας, εφόσον υπάρχουν

3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Σχετικά με την προθεσμία υποβολής

Ο χρόνος που έχετε για να καταθέσετε την αίτηση είναι:

 • για την πρώτη επιδότηση: έξηντα (60) ημέρες μετά την ημερομηνία που τερματίστηκε ή διακόπηκε η εργασιακή σας σχέση 
 • για τη συνέχιση μιας επιδότησης που είχε διακοπεί: δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία εγκριτικής απόφασης της πρώτης επιδότησης.

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Πως υποβάλλεται η αίτηση;

Αφού εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της περιοχής όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος. Είναι ουσιώδες να επιλέξετε τη σωστή Υπηρεσία ΚΠΑ2, καθώς αυτή θα χειρίζεται όλες τις διαδικασίες που αφορούν την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να πηγαίνει ο ασφαλισμένος όταν το απαιτεί η κατάσταση.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταθέσετε την αίτηση:

α) Ηλεκτρονικά, μέσα από τα e-services της ΔΥΠΑ ή τη Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο χρήστης κλικάρει στο “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και μετά στο “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

ή

β) Προσωπικά, πηγαίνοντας απευθείας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω των e-services της ΔΥΠΑ.

Καταθέτοντας την αίτηση, ο άνεργος λαμβάνει πληροφορίες:

σχετικά με τα κριτήρια για την επιδότηση και τον σκοπό του χειρισμού των προσωπικών του στοιχείων σχετικά με τα καθήκοντά του καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης, υποβάλλοντας ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 που επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί καταχωρεί:

τυχόν μέλη της οικογένειάς του που ωφελούνται από προστασία, ώστε να λάβει επιπλέον 10% τον τραπεζικό λογαριασμό όπου είναι ο κύριος δικαιούχος και θα λαμβάνει τα επιδόματα παρέχει απαραίτητα έγγραφα, μόνο αν τα ζητήσουν Με την τελική κατάθεση της αίτησης, ο άνεργος παίρνει ένα αντίτυπο όπου αναγράφονται συγκεκριμένες περίοδοι που πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στη ΔΥΠΑ πριν την αξιολόγηση της αίτησής του. Αυτές οι περίοδοι φαίνονται επίσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Με λίγα λόγια

Αναφερθήκαμε στην Τακτική Επιδότηση Ανεργίας, τον ορισμό της αλλά και στις προϋποθέσεις της. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.