ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τι είναι και ποια τα περιουσιακά κριτήρια

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Εσύ τι γνώριζες σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα; Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε περισσότερα σχετικά με αυτό και θα αναφερθούμε και τα περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα; 
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Σε τι συνίσταται;
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Ποιες θεωρούνται ωφελούμενες ομάδες;
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Περιουσιακά Κριτήρια

Τι είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα;

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποτελεί ένα προνοιακό πρόγραμμα που παρέχεται σε πάνω από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Λειτουργεί ως ένα απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα αυτό οικοδομείται πάνω σε τρεις αξόνες: α) την εισοδηματική υποστήριξη, β) την σύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) την σύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στον εργασιακό χώρο και στην κοινωνική επανένταξη.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Σε τι συνίσταται;

#1 Σε ό,τι αφορά την εισοδηματική ενίσχυση

το χρηματικό ποσό που παρέχεται στην ωφελούμενη μονάδα. (Βλέπε παρακάτω για τις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως ωφελούμενες)

#2 Σε σχέση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά

διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης του κάθε προγράμματος, με:

– Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους.

– Παραπομπή και ενσωμάτωση σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

– Εντάξεις σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. – Εντάξεις στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.

– Κοινωνικό τιμολόγιο για παροχές ηλεκτρικής ενέργειας.

– Κοινωνικό τιμολόγιο για παροχές ύδρευσης.

– Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

#3 Σε υπηρεσίες ενεργοποίησης

προώθηση των δικαιούχων, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

– Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

– Συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

– Συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

– Ένταξη ή επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις σχολές δεύτερης ευκαιρίας.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Ποιες θεωρούνται ωφελούμενες ομάδες;

#1 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

#2 Πολυπρόσωπο νοικοκυριό

Δηλαδή τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

  1. Άτομα ή οικογένεια που φιλοξενούνται, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
  2. Ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 

#3 Άστεγοι

Τα άτομα που ζουν στο δρόμο ή σε ακατάλληλες στέγες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή χρησιμοποιούν Υπνωτήρια που λειτουργούν στους Δήμους, μπορούν να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η αποδείξεις της έλλειψης στέγης δεν μπορούν να τεκμηριωθούν αποκλειστικά μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών

Η σύνθεση των νοικοκυριών και τα αντίστοιχα εξαμηνιαία εισοδήματα παρουσιάζονται ως εξής: Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το εξαμηνιαίο εισόδημα είναι 1.200€. Σε περίπτωση νοικοκυριού που αποτελείται από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκής οικογένειας με ένα ανήλικο μέλος, το εισόδημα ανέρχεται σε 1.800€. Αν το νοικοκυριό αποτελείται από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, το εισόδημα είναι 2.100€. Για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη, δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, το εισόδημα είναι 2.400€. Εάν το νοικοκυριό αποτελείται από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη, ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, το εισόδημα ανέρχεται σε 2.700€. Τέλος, για νοικοκυριά που αποτελούνται από τέσσερα ενήλικα μέλη, δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, το εξαμηνιαίο εισόδημα είναι 3.000€.

Για κάθε επιπλέον μέλος στο νοικοκυριό, το εξαμηνιαίο εισόδημα αυξάνεται κατά το εξαπλάσιο του καθορισμένου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου. Ωστόσο, το συνολικό δηλωμένο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.400 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Περιουσιακά Κριτήρια

Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά κριτήρια:

#1 Ακίνητη Περιουσία

Η συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με μέγιστο όριο τα 150.000 ευρώ.

#2 Κινητή Περιουσία

Η αντικειμενική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής ή Μικτής Χρήσης, καθώς και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ συνολικά. 2. Το συνολικό ποσό των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία των μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια του παρακάτω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, με μέγιστο όριο τα 14.400 ευρώ.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα, τα περιουσιακά κριτήρια αλλά και τις ωφελούμενες ομάδες.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση