ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Στέγασης: Τι είναι και ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

επίδομα στέγασης

Τι είναι το επίδομα Στέγασης και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;  Ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης του; 

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι το επίδομα Στέγασης ;
  • Επίδομα Στέγασης – Ποια είναι τα κριτήρια ;
  • Ποιος είναι ο τρόπος καταβολής του επιδόματος στέγασης;
  • Ποια είναι τα δικαιολογητικά που οφείλω να προσκομίσω;

Τι είναι το επίδομα Στέγασης ;

Το Προνοιακό Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου, γνωστό ως Επίδομα Στέγασης, προσφέρεται σε νοικοκυριά που ενοικιάζουν την πρώτη τους κατοικία. Η επιχορήγηση ορίζεται ως εξής:

Βασικό ποσό για τον δικαιούχο: 70 ευρώ μηνιαίως. Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας: 35 ευρώ μηνιαίως. Τα ανήλικα τέκνα θεωρούνται ενήλικες για τον καθορισμό των εισοδηματικών ορίων και τον υπολογισμό του εισοδήματος. Τα ποσά προσαρμόζονται με στόχο την υποστήριξη της γεννητικότητας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με απροστάτευτα παιδιά.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο μέλος είναι 70 ευρώ μηνιαίως.

Για οικογένειες με απροστάτευτα παιδιά, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί.

Το μέγιστο ποσό του Επιδόματος Στέγασης είναι 210 ευρώ κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την σύνθεση του νοικοκυριού.

Εάν το ποσό του μισθώματος είναι λιγότερο από τα παραπάνω, τότε το επίδομα προσαρμόζεται αντίστοιχα μέχρι του ποσού του μισθώματος. Μισθωτήρια κάτω των 10 ευρώ δεν είναι αποδεκτά.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Επίδομα Στέγασης - Ποια είναι τα κριτήρια ;

#1 Εισοδηματικά Κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό εισόδημα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο.

  • Για μονογονεϊκή οικογένεια, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο μέλος είναι 7.000 ευρώ.
  • Για νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο παιδί.
  • Το μέγιστο εισοδηματικό όριο για όλα τα νοικοκυριά είναι τα 21.000 ευρώ ανά έτος.

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο εισοδηματικό όριο τα ποσά από το Επίδομα Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα, και το επίδομα αναδοχής. Ενώ υπολογίζεται το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης (προ φόρων, αφού αφαιρεθούν οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση), όπως αυτό προκύπτει από τις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού.

Το Επίδομα Στέγασης δεν φορολογείται, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν λαμβάνεται υπόψη για την χορήγηση άλλων επιδομάτων όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή το Επίδομα Παιδιού.

#2 Περιουσιακά Κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Τα όρια της ακίνητης περιουσίας για τα νοικοκυριά που επιθυμούν να λάβουν επιδότηση στέγασης ορίζονται με βάση τη φορολογητέα αξία των ακινήτων. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το όριο είναι 120.000 ευρώ, με προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος μέχρι ένα μέγιστο όριο των 180.000 ευρώ.

Περιουσιακό τεκμήριο: Ο υπολογισμός των τόκων από καταθέσεις στηρίζεται στην πραγματική απόδοση των επενδύσεων και των καταθέσεων, όπως αυτή αναγράφεται στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το όριο του ετήσιου τόκου προκύπτει από τον προαναφερθέντα τύπο, με βάση το επιτρεπτό όριο καταθέσεων και το μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο.

Τα όρια των καταθέσεων είναι 7.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζονται επιπλέον προσαυξήσεις των 7.000 ευρώ αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιορισμοί για νοικοκυριά που:

Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

Δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Οι αιτήσεις των νοικοκυριών που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν γίνονται δεκτές για τη λήψη της εν λόγω επιδότησης.

#3 Κριτήρια διαμονής

Ειδικά για τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα, η μόνιμη διαμονή των τέκνων αξιολογείται με βάση τη διαμονή του γονέα ή του κηδεμόνα που έχει τη νόμιμη επιμέλειά τους.

Το κριτήριο της μόνιμης διαμονής δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που διαμένουν σε κρατικά ιδρύματα ή φορείς κοινωνικής φροντίδας, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από την ελληνική επικράτεια και δεν διαθέτουν κανένα άλλο μόνιμο κατάλυμα.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος έχει φύγει προσωρινά από την επικράτεια για σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση, ιατρική θεραπεία, ή στρατιωτική θητεία, αυτό δεν επηρεάζει το κριτήριο της μόνιμης διαμονής, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η προσωρινή φύση της απουσίας.

Σε περίπτωση αντίθεσης ανάμεσα στον τόπο διαμονής που δηλώνεται στις φορολογικές δηλώσεις και στον πραγματικό τόπο διαμονής, ο τελευταίος έχει προτεραιότητα και είναι αυτός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του χρόνου διαμονής.

Η εν λόγω επιδότηση είναι διαθέσιμη μόνο για τους δικαιούχους που δεν έχουν στην κατοχή τους κατοικία εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν αυτή είναι αποτέλεσμα κληρονομιάς ή δωρεάς και δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για διαμονή ή άλλο σκοπό μέσα στα τελευταία πέντε έτη πριν την αίτηση.

Σημειώνεται ότι για την επαλήθευση της μόνιμης διαμονής, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο. Επιπλέον, η παραβίαση των όρων διαμονής μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση του επιδόματος και σε πιθανή επιβολή ποινών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Ποιος είναι ο τρόπος καταβολής του επιδόματος στέγασης;

Η πληρωμή του επιδόματος λαμβάνει χώρα με μηνιαία βάση, εξασφαλίζοντας συνεπή και τακτική υποστήριξη στους δικαιούχους. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Πίστωση σε Λογαριασμό: Το επίδομα καταβάλλεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών.

Τελευταία Εργάσιμη Ημέρα: Η καταβολή γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, επιτρέποντας στους δικαιούχους να έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για τον προγραμματισμό των οικονομικών τους.

Απαίτηση IBAN: Είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ο αριθμός IBAN στην αίτηση. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή να είναι συνδικαιούχος σε αυτόν. Αυτό διασφαλίζει ότι τα χρήματα καταλήγουν στον σωστό παραλήπτη και προλαμβάνει την απάτη.

Ταυτοποίηση με ΑΦΜ: Ο αριθμός του λογαριασμού πρέπει να είναι ταυτοποιημένος με τον ΑΦΜ του δικαιούχου. Αυτό εξασφαλίζει τη συνέπεια και την ακρίβεια των δημοσιονομικών δεδομένων.

Χρονική Περίοδος Ισχύος: Η καταβολή του επιδόματος ξεκινά από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που οφείλω να προσκομίσω;

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης είναι οι εξής:

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο: Το συμβόλαιο μίσθωσης της κατοικίας πρέπει να είναι δηλωμένο και αποδεκτό ηλεκτρονικά και να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης καθώς και για την περίοδο χορήγησης του επιδόματος.

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Πρέπει να είναι ενεργή και στο όνομα του αιτούντα ή ενός μέλους του νοικοκυριού.

Επιπλέον Δικαιολογητικά: α) Αν η σύνθεση του νοικοκυριού διαφέρει από αυτή που εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, απαιτούνται δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κλπ.

β) Για την επαλήθευση της διαμονής, απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη που ελέγχονται ή άλλα σχετικά δικαιολογητικά.

γ) Εάν ο αιτών ή ένα ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι πολίτης τρίτης χώρας, απαιτείται η άδεια διαμονής ή μια βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ανανέωσης αυτής.

Με λίγα λόγια

Αναφερθήκαμε στο επίδομα στέγασης, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση