ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Κοινές vs Προνομιούχες Μετοχές: Σύγκριση

μετοχές

Σε γενικές γραμμές, οι μετοχές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο τύπους: κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές. Ενώ και οι δύο παρέχουν στους μετόχους αξίωση στην εταιρεία, διαφέρουν ως προς τα δικαιώματα, τα μερίσματα και άλλες πτυχές.

 Το παρόν άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των διαφορών μεταξύ αυτών των δύο τύπων μετοχών.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι οι Κοινές Μετοχές;
  • Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές;
  • Κοινές vs Προνομιούχες Μετοχές – 5 διαφορές

Τι είναι οι Κοινές Μετοχές;

Οι Κοινές μετοχές αποτελούν την πιο κοινή μορφή συμμετοχής σε μια εταιρεία. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών έχουν δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία και μπορούν να λαμβάνουν μερίσματα, τα οποία δεν είναι σταθερά και εξαρτώνται από τα κέρδη της εταιρείας.

Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές;

Οι Προνομιούχες μετοχές είναι μετοχές που έχουν κάποια προνομιακά δικαιώματα έναντι των κοινών μετοχών. Το πιο συνηθισμένο από αυτά τα δικαιώματα είναι η προτίμηση στη λήψη μερισμάτων. Οι προνομιούχοι μέτοχοι συνήθως λαμβάνουν σταθερό μέρισμα και μπορεί να έχουν ή να μην έχουν δικαιώματα ψήφου.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Κοινές vs Προνομιούχες Μετοχές – 5 διαφορές

#1 Μερίσματα

Κοινές μετοχές: Τα μερίσματα για τους κοινούς μετόχους ανακοινώνονται από το διοικητικό συμβούλιο και εξαρτώνται από τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας και τη μερισματική πολιτική. Είναι μεταβλητά και δεν είναι εγγυημένα.

Προνομιούχες μετοχές: Τα μερίσματα για τους προνομιούχους μετόχους είναι συνήθως σταθερά και καταβάλλονται πριν από τη διανομή οποιουδήποτε μερίσματος στους κοινούς μετόχους. Εάν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να καταβάλει το μέρισμα σε ένα συγκεκριμένο έτος, μπορεί να συσσωρευτεί και να καταβληθεί σε επόμενο έτος, ανάλογα με το αν οι μετοχές είναι σωρευτικές ή μη σωρευτικές.

 

#2 Δικαιώματα ψήφου

Κοινές μετοχές: Οι κοινοί μέτοχοι έχουν συνήθως δικαίωμα ψήφου στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις και σε σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας. Κάθε μετοχή ισοδυναμεί γενικά με μία ψήφο.

Προνομιούχες μετοχές: Τα δικαιώματα ψήφου για τους προνομιούχους μετόχους ποικίλλουν. Συνήθως, οι προνομιούχοι μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ωστόσο, εάν τα μερίσματά τους δεν καταβληθούν για μια συγκεκριμένη περίοδο, ενδέχεται να αποκτήσουν δικαιώματα ψήφου.

 

#3 Προνομιούχες μετοχές εκκαθάρισης

Κοινές μετοχές: Σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι κοινοί μέτοχοι είναι οι τελευταίοι στη σειρά για να λάβουν τυχόν εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μετά την εξόφληση όλων των χρεών και υποχρεώσεων.

Προνομιούχες μετοχές: Οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν υψηλότερη απαίτηση επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε σχέση με τους κοινούς μετόχους. Εάν η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση, οι προνομιούχοι μέτοχοι πληρώνονται πριν από τους κοινούς μετόχους αλλά μετά τους κατόχους χρεών.

 

#4 Μετατρεψιμότητα

Κοινές μετοχές: Οι μετοχές αυτές δεν είναι μετατρέψιμες σε άλλους τύπους μετοχών, καθώς αντιπροσωπεύουν τη βασική μορφή ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία.

Προνομιούχες μετοχές: Ορισμένες προνομιούχες μετοχές συνοδεύονται από τη δυνατότητα μετατροπής τους σε σταθερό αριθμό κοινών μετοχών. Αυτές είναι γνωστές ως μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές.

 

#5 Αποτίμηση κεφαλαίου

Κοινές μετοχές: Έχουν τη δυνατότητα κεφαλαιακής ανατίμησης, που σημαίνει ότι η αξία τους μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου βάσει των επιδόσεων της εταιρείας, των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων.

Προνομιούχες μετοχές: Η τιμή τους τείνει να είναι πιο σταθερή σε σύγκριση με τις κοινές μετοχές. Ενώ προσφέρουν μερισματικά πλεονεκτήματα, έχουν γενικά περιορισμένες δυνατότητες κεφαλαιακής ανατίμησης.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο ασχοληθήκαμε με τις κοινές μετοχές και τις προνομιούχες μετοχές. Επίσης ανακαλύψαμε 5 βασικές τους διαφορές. Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση