ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Φορολογία Μετοχών: Τι Ισχύει Κατά την Πώληση

Εάν συναλλάσσεσαι σε μετοχές είτε στο Αθηναϊκό Χρηματιστήριο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσω πλατφόρμας, ίσως αναρωτιέσαι πώς θα φορολογηθείς για τις συναλλαγές αυτές.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο, θα δούμε μαζί τι ισχύει με τη φορολογία μετοχών κατά την πώληση και ειδικότερα:

Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή.

Πότε και Ποιες Μετοχές Φορολογούνται;

Κατά κανόνα, οποιαδήποτε μετοχή υπόκειται σε φορολογία, όταν μεταβιβάζεται από ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σε άλλο.

Δηλαδή, η φορολογία δεν επιβάλλεται στην πράξη κατοχής της μετοχής και μόνο, αλλά στην πράξη μεταβίβασης και στο ενδεχόμενο κέρδος που προκύπτει από αυτή.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η πώληση και μεταβίβαση της μετοχής να διενεργείται στον ελλαδικό χώρο, αλλά μπορεί να διενεργείται οπουδήποτε. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς τη φορολογία μετοχών, αναλόγως του εάν εναλλασσόμενες μετοχές είναι εισηγμένες σε ελληνική αγορά ή/και μηχανισμό ή αλλού.

Για να κατανοήσουμε τις διαφοροποιήσεις αυτές, λοιπόν, ας δούμε αναλυτικότερα τις δύο μεθόδους φορολογίας μετοχών.

Φορολογία Πώλησης Μετοχών

Ο φόρος πώλησης μετοχών ανέρχεται στο 0,2% επί της τιμής πώλησης των μετοχών και επιβάλλεται στις μετοχές που:

  • Είτε είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα
  • Είτε είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης στην αλλοδαπή και οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ως τιμή πώλησης λογίζεται εκείνη που καταχωρίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία της συναλλαγής ή η τιμή κλεισίματος της μετοχής, εάν δεν έχει προηγηθεί καταχώριση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μίας εκ των δύο παραπάνω περιπτώσεων, οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα που αφορά το πρόσωπο που πωλεί τη μετοχή (ιθαγένεια, κατοικία, έδρα, τόπος συναλλαγής, κλπ.) δεν επηρεάζει την επιβολή του φόρου πώλησης.

Ταυτόχρονα, τώρα, με το φόρο πώλησης μετοχών, η φορολογία μετοχών περιλαμβάνει και έναν επιπλέον φόρο: το φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών.

Φορολογία Υπεραξίας από Μεταβίβαση Κινητών Αξιών (Μετοχών)

Ο φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών ανέρχεται σε 15% επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών και αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούν δεν εντάσσονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εδώ, δεν τίθενται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το φόρο πώλησης που αναφέραμε παραπάνω, αλλά αρκεί η μεταβιβασθείσες μετοχές:

  • Είτε να ανήκουν σε εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά
  • Είτε να μην είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%).

Ως υπεραξία λογίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης της μετοχής που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε.

Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ως τιμές κτήσης και πώλησης λαμβάνονται υπόψη εκείνες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα των συναλλαγών που εκδίδει ο φορέας που διενήργησε τις συναλλαγές.

Όμως, εάν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η τιμή κτήσης υπολογίζεται βάσει της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εξέδωσε τις μετοχές, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, αναλόγως του ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Αντιθέτως, η τιμή πώλησης υπολογίζεται βάσει της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εξέδωσε τις μετοχές, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, ή το τίμημα ή την αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, αναλόγως του ποιο ποσό είναι υψηλότερο.

Δήλωσε τα εισοδήματά σου από μεταβίβαση μετοχών μέσω της εφαρμογής του Παρασκευά Φορολογά!

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο κάθε φόρος χρησιμοποιεί διαφορετική βάση υπολογισμού και απαιτεί την πλήρωση διαφορετικών προϋποθέσεων, προκειμένου να επιβληθεί.

Επιπλέον διαφορά μεταξύ των δύο φόρων αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλεται ο καθένας από αυτού από το πρόσωπο που πώλησε τις μετοχές.

Πώς Καταβάλλεται ο Φόρος Από Έσοδα Μετοχών;

Ο τρόπος καταβολής του φόρου που αφορά έσοδα από μεταβίβαση μετοχών διαφοροποιείται αναλόγως του είδους φόρου – πώλησης ή υπεραξίας αντίστοιχα – ως εξής.

Καταβολή φόρου πώλησης

Καταρχάς, όταν ο φόρος αφορά μετοχές που διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΚΑΤ), καταβάλλεται απευθείας από το συμμετέχοντα (πωλητή). Αντιθέτως, όταν οι μετοχές διακανονίζονται εκτός του ΚΑΤ, τον φόρο μπορούν να καταβάλουν ο συμμετέχων ή ο διαμεσολαβητής στη μεταβίβαση διαζευκτικά.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο φόρος καταβάλλεται με δήλωση καταβολής φόρου πώλησης στο ΚΑΤ μέχρι τη 15η ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Έπειτα, το ΚΑΤ υποχρεούται να αποδώσει στην αρμόδια για τον φορολογούμενο ΔΟΥ το φόρο που εισέπραξε ως φόρο πώλησης μετοχών.

Καταβολή φόρου υπεραξίας

Από την άλλη, η καταβολή φόρου υπεραξίας πραγματοποιείται κατά τον κοινό τρόπο καταβολής του φόρου εισοδήματος.

Δηλαδή, απαιτείται συμπερίληψη των εσόδων από μεταβίβαση μετοχών στη φορολογική δήλωση, ώστε να γίνει ο προσδιορισμός φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση και να αποπληρωθεί εκ των υστέρων είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι δήλωση των εισοδημάτων από πώληση μετοχών οφείλεις να πραγματοποιήσεις ανεξαρτήτως του τρόπου φορολογίας των μετοχών (φόρος πώλησης, φόρος υπεραξίας ή και τα δύο). Για αυτό, ας δούμε πώς ακριβώς δηλώνονται τα εισοδήματα αυτά.

Πώς να Δηλώσεις τα Έσοδά σου Από Πώληση Μετοχών

Όπως ισχύει γενικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα έσοδα από την πώληση μετοχών δηλώνονται με είσοδο στον ειδικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση πραγματοποιείται στο έντυπο Ε1 και, πιο συγκεκριμένα,

  • Στους κωδικούς 829-830, σε περίπτωση που οι μετοχές είναι ημεδαπής προέλευσης και
  • Στους κωδικούς 865-866, σε περίπτωση που οι μετοχές είναι αλλοδαπής προέλευσης,

προκειμένου να μπορέσει να καθοριστεί και ο φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών.

Βέβαια, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο άρθρο, η δήλωση εσόδων από πώληση μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτομάτως μέσω της εφαρμογής Παρασκευά Φορολογά.

Ακολουθώντας 3 απλά βήματα

  • συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων,
  • συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων και
  • δημιουργία λογαριασμού,

μπορείς να επιλέξεις το πακέτο που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου και να πραγματοποιήσεις τη δήλωσή σου μέσω του ΠΦ app σε μόλις 10 λεπτά!

Φορολογική δήλωση μέσω του app του Παρασκευά Φορολογά σε 3 βήματα!

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες του Παρασκευά Φορολογά δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS ή να επικοινωνήσεις μαζί μας, ώστε να λύσεις κάθε απορία σχετικά με τα φορολογικά σου!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.