ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος: Δικαιούχοι & Ποσά

Ενώ τα περισσότερα επιδόματα προϋποθέτουν την πλήρωση κοινωνικών ή/και οικονομικών κριτηρίων, το επίδομα εργατικού ατυχήματος απαιτεί αποκλειστικά και μόνο την ύπαρξη συγκεκριμένου συμβάντος, του εργατικού ατυχήματος.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται, στο σημερινό άρθρο θα μιλήσουμε για το:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι το Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος;

Επίδομα εργατικού ατυχήματος είναι το επίδομα που λαμβάνει ο παθών εργατικού ατυχήματος και καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Το επίδομα αυτό αφορά κάθε εργαζόμενο στο περιβάλλον της επιχείρησης, ανεξαρτήτως της θέσης ή της επικινδυνότητας των εργασιών του και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Ποιες οι Προϋποθέσεις για το Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος;

Τις προϋποθέσεις, λοιπόν, για το επίδομα εργατικού ατυχήματος θα τις εξετάσουμε στις εξής υποκατηγορίες.

#1: Εργατικό ατύχημα

Όπως προαναφέραμε, για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί το εργατικό ατύχημα ως συμβάν.

Σε γενικές γραμμές, ως εργατικό ατύχημα νοείται

 • Ο θάνατος ή
 • Η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία ή
 • Η πάθηση, βλάβη ή επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου

Που προκλήθηκαν από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής.

Αυτό σημαίνει ότι ένα εργατικό ατύχημα μπορεί να προέκυψε τόσο εντός του στενού χώρου εργασίας όσο και εκτός αυτού, εφόσον συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση εργασίας.

#2: Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Ο παθών από το εργατικό ατύχημα θα πρέπει να ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ είτε ως μισθωτός είτε ως μη μισθωτός, προκειμένου να λάβει το επίδομα εργατικού ατυχήματος.

#3: Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Το εργατικό ατύχημα υποχρεωτικά αναγγέλλεται στον ΕΦΚΑ και στην Επιθεώρησης Εργασίας.

Στη πρώτη περίπτωση, η αναγγελία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

 • Τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του,
 • Τον παθόντα ασφαλισμένο,
 • Τα πρόσωπα που από την ασφάλισή του έλκουν δικαιώματα
 • Τα πρόσωπα που έλκουν δικαιώματα από την ασφάλισή του εργαζομένου, σε περίπτωση αδυναμίας ή θανάτου του,
 • Κάθε υπάλληλο του ΕΦΚΑ που λόγω της υπηρεσίας του έλαβε γνώση του ατυχήματος και
 • Οποιονδήποτε τρίτο αντιλήφθηκε το ατύχημα.

Η αναγγελία αρκεί να γίνει στο κοντινότερο υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών ή Μη Μισθωτών, αναλόγως του τρόπου ασφάλισης του παθόντος.

Κατά κανόνα, πραγματοποιείται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη εκείνης που έγινε το εργατικό ατύχημα. Σε περίπτωση, όμως, που την αναγγελία αναλαμβάνουν γιατρός ή υπάλληλος του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που έλαβαν γνώση του ατυχήματος.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω 3 τρόπους:

Να σημειωθεί ότι ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, καθώς και ειδικό κατάλογο ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων ημερών.

#4: Περίοδος ανικανότητας προς εργασία

Σε περίπτωση που το εργατικό ατύχημα οδήγησε σε ανικανότητα προς εργασία, το επίδομα καταβάλλεται μόνο εάν η ανικανότητα αυτή υπερβαίνει τις 3 ημέρες.

#5: Δικαιολογητικά

Εφόσον πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι παθόντες ή εκπρόσωποι αυτών καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά.

Για μισθωτούς

Ειδικότερα, οι μισθωτοί οφείλουν να υποβάλουν

 1. Δήλωση ατυχήματος, που παραδίδεται από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ,
 2. Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος, που παραδίδεται από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών και συμπληρώνεται από τους Ιατρούς-Ελεγκτές του Νοσοκομείου, στο οποίο πήγε ο ασφαλισμένος ή από συμβεβλημένο Ιατρό του ΕΟΠΥΥ,
 3. Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας πρόσληψης για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και Σημείωμα Υπηρεσιακών Μεταβολών για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ),
 4. Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας,
 5. Βεβαίωση εργοδότη με υπογραφή – σφραγίδα του, που να αναφέρει:
 • Από πότε έγινε η πρόσληψη του ασφαλισμένου,
 • Το ωράριο εργασίας την ημέρα του ατυχήματος,
 • Την ακριβή ώρα του ατυχήματος,
 • Συνοπτική περιγραφή του ατυχήματος και που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες,
 • Ότι την ημέρα του ατυχήματος ο ασφαλισμένος δεν είχε άδεια ασθενείας, κανονική άδεια ή ρεπό,
 • Σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη εκτός του χώρου απασχόλησης, να βεβαιώνεται και να αποδεικνύεται (Δελτίο Κίνησης ή Εντολή Εργασίας κλπ.) ότι βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία,  
 1. Φωτοτυπία παρουσιολογίου ή κάρτας εργασίας,
 2. Μαρτυρικές καταθέσεις σε δήλωση του Ν 1599/1986, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Εάν ο μάρτυρας ήταν συνάδελφος, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας και στο πρόγραμμα ή τις βάρδιες,
 3. Φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από ΤΟΤΑ (Τροχαία), σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
 4. Βεβαίωση του ΕΚΑΒ,  σε περίπτωση μεταφοράς του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο 
 5. Φωτοτυπία εξιτηρίου, σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο,
 6. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και ιατροδικαστική έκθεση, σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος,
 7. Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος,
 8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και, τέλος,
 9. Στοιχεία υπαιτίου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης ή συμβιβασμού κατά του υπαιτίου, σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου ατόμου. Αν έχει ασκηθεί αγωγή, τότε στην υπεύθυνη δήλωση ο ασφαλισμένος αναγράφει ότι υποχρεούται να ενημερώσει τον ΕΦΚΑ Μισθωτών καταθέτοντας αντίγραφο αγωγής.

Για μη μισθωτούς

Αντιθέτως, οι μη μισθωτοί οφείλουν να υποβάλουν:

 1. Αίτηση χορήγησης επιδόματος εργατικού ατυχήματος,
 2. Ιατρική γνωμάτευση και άδεια πάνω από τριάντα ημέρες συνεχόμενη από την ημερομηνία του ατυχήματος,
 3. Δύο μαρτυρικές καταθέσεις,
 4. Φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από ΤΟΤΑ (Τροχαία), σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος,
 5. Βεβαίωση του ΕΚΑΒ, σε περίπτωση μεταφοράς του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο,
 6. Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος και
 7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Μάθε τα πάντα για το επίδομα εργατικού ατυχήματος και λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα μέσω του ΠΦ app!

Με την πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων και την υποβολή των δικαιολογητικών που κάθε φορά ζητούνται, το επίδομα εργατικού ατυχήματος χορηγείται από τον ΕΦΚΑ στα ποσά και για το διάστημα που βλέπουμε παρακάτω.

Σε τι Ποσά Χορηγείται το Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος (Επίδομα Ασθενείας)

Το επίδομα εργατικού ατυχήματος (ή αλλιώς επίδομα ασθενείας) καταβάλλεται:

α) Μέχρι 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου έτους), εφόσον έχουν συμπληρωθεί 120 τουλάχιστον ημέρες εργασίας για κοινούς ασφαλισμένους και 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας για οικοδόμους.

β) Μέχρι και 360 ημέρες (για την ίδια πάθηση), εφόσον έχουν συμπληρωθεί 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στα δύο ημερολογιακά χρόνια, τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειας ή στο προηγούμενο 30μηνο χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο

γ)  Μέχρι και 720 ημέρες (για την ίδια πάθηση) μετά τη συμπλήρωση των 360 ημερών όταν υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ 4 του ΑΝ 1846/1951 (συνταξιοδότηση αναπηρίας).

Το επίδομα εργατικού ατυχήματος λαμβάνει τη μορφή του επιδόματος ασθενείας και, άρα, ανέρχεται στα αντίστοιχα ποσά.

Όπως συμβαίνει και στο επίδομα ασθενείας, ο παθών ασφαλισμένος λαμβάνει παράλληλα αποδοχές από τον εργοδότη: 15 ημερών για προϋπηρεσία μικρότερη του έτους και 30 ημερών για προϋπηρεσία άνω του έτους.

Έχοντας δει, λοιπόν, τι είναι το επίδομα εργατικού ατυχήματος, ποιες οι προϋποθέσεις του και τα ποσά στα οποία καταβάλλεται, αξίζει να αναφερθούμε και στο πώς πραγματοποιείται η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού.

Πώς να Κάνεις την Αίτησή σου για το Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος

Η αίτηση για το επίδομα εργατικού ατυχήματος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτή του επιδόματος ασθενείας.

Έτσι, ο παθών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο (π.χ. λογιστής) οφείλει να την υποβάλει εντός 8 μηνών από τη μέρα αναγγελίας του ατυχήματος και, άρα, του διαστήματος για το οποίο ο παθών θα απέχει από την εργασία, στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τον εκάστοτε γιατρό.

Έπειτα,

 1. Ο δικαιούχος του επιδόματος εργατικού ατυχήματος επισκέπτεται τον ειδικό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ “Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας”.
 2. Η είσοδος πραγματοποιείται με το όνομα χρήστη και κωδικό Taxisnet.
 3. Παράλληλα, ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως επίσης και τον λογαριασμό IBAN, στον οποίο θα λάβει το επίδομα.
 4. Στο επόμενο παράθυρο, επιλέγεται η ένδειξη “Νέα αίτηση επιδόματος”.
Αίτηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος/ασθενείας ΕΦΚΑ
 1. Με την επιλογή της ένδειξης, ο κάθε δικαιούχος ανακατευθύνεται σε νέο παράθυρο, όπου απαιτούνται
 • Πιστοποίηση προσωπικών στοιχείων,
 • Τα στοιχεία εργοδότη,
 • Τα στοιχεία γνωμάτευσης και
 • Επιβεβαίωση υποβολής της αίτησης.
Αίτηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος/ασθενείας ΕΦΚΑ
 1. Φτάνοντας στο στάδιο με την ένδειξη “Τέλος”, η αίτηση υποβάλλεται και το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται κατά τις ημερομηνίες που αποφασίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του e-ΕΦΚΑ. Το ΔΣ επιλέγει δύο ημερομηνίες ανά μήνα όπου πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθενείας και εργατικού ατυχήματος.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε, λοιπόν, τι είναι το επίδομα εργατικού ατυχήματος, ποιες οι προϋποθέσεις και τα ποσά χορήγησής του και πώς πραγματοποιείται η αίτηση για το επίδομα εργατικού ατυχήματος.

Ειδικά ως προς την αίτηση, αξίζει να σημειώσουμε ότι, αν και η διαδικασία της εμφανίζεται απλή, το στάδιο συγκέντρωσης δικαιολογητικών και συνεννόησης με τον εργοδότη και ιατρικό προσωπικό για την υποβολή αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς σε υποστηρίζει σε κάθε βήμα υποβολής αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα εργατικού ατυχήματος, το επίδομα ανεργίας και άλλα, και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σου σε Δημοσίους Φορείς, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Εάν επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες του ΠΦ, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android και iOS ή να επικοινωνήσεις μαζί μας, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και να πραγματοποιείς τις αιτήσεις σου εύκολα για κάθε επίδομα που σε αφορά

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.