ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ομόλογα: Τι είναι και πώς φορολογούνται;

ομόλογα

Τι είναι τα ομόλογα και πως φορολογούνται; Ποιες κατηγορίες ομολόγων υπάρχουν; Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Ομόλογα – Ορισμός
  • Ομόλογα – Ποιες κατηγορίες υπάρχουν;
  • Πως φορολογούνται τα ομόλογα;
  • Πως μπορεί να αγοράσει κάποιος Ομόλογα από τις ΗΠΑ;
  • Κυριότερα χαρακτηριστικά των ομολόγων

Τι είναι τα Ομόλογα;

Ένα ομόλογο είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που επιτρέπει σε έναν επενδυτή να παρέχει δάνειο σε μια οντότητα που το εκδίδει. Ως αντιστάθμισμα για την κατοχή του ομολόγου, οι δανειστές λαμβάνουν τόκους, που ονομάζονται επίσης τοκομερίδια. Συνοπτικά, είναι μια μορφή δανειακής χρηματοδότησης. Ο αγοραστής του ομολόγου αναλαμβάνει τον ρόλο του δανειστή, ενώ η οντότητα που εκδίδει το ομόλογο είναι ο δανειολήπτης.

Η έκδοση ομολόγων αποτελεί μια μέθοδο μέσω της οποίας οι οντότητες μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές τους. Τα χρήματα που μια εταιρεία κερδίζει από την έκδοση ομολόγων θεωρούνται ως δάνειο. Γενικά, αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν μέχρι μια συμφωνημένη ημερομηνία. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο κάτοχος του ομολόγου (δανειστής) λαμβάνει πληρωμές τόκων.

Οι οντότητες που εκδίδουν ομόλογα μπορεί να είναι επιχειρήσεις, δημοτικές αρχές ή ακόμη και εθνικές κυβερνήσεις.

Αν θες να μάθεις περισσότερα για το εισόδημα από μέρισμα ή υπεραξία μετοχών από Αμερικάνικο Χρηματιστήριο αλλά και το πως φορολογείται, διάβασε εδώ.

Ομόλογα – Ποιες κατηγορίες υπάρχουν;

Αφού αναφερθήκαμε στον ορισμό, ας δούμε τώρα ποιες κατηγορίες ομολόγων υπάρχουν. Συγκεκριμένα:

#1 Διηνεκή ομόλογα

Αυτή η κατηγορία ομολόγων δεν διαθέτει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, δηλαδή είναι δυνατόν να μην αποπληρωθούν ποτέ.

#2 Μετατρέψιμα Ομόλογα

Αυτά τα ομόλογα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της εκδότριας εταιρίας.

#3 Ομόλογα με Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Τα επιτόκια αυτών των ομολόγων είναι μεταβλητά και όχι σταθερά.

#4 Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

Σε περίπτωση πτώχευσης της εκδότριας οντότητας, αυτά τα ομόλογα θα εξοφληθούν μόνον εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι άλλες πληρωμές ληξιπρόθεσμων ομολόγων. Κατά συνέπεια, το επίπεδο κινδύνου και η δυνητική απόδοση είναι σχετικά υψηλά.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Πως φορολογούνται τα ομόλογα;

Αφού ασχοληθήκαμε με τον ορισμό αλλά και τις κατηγορίες, αξίζει αν δούμε και το πως φορολογούνται τα ομόλογα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη φορολογία ενός ομόλογου χρειάζεται να διαπιστώσουμε την προέλευση του. Συγκεκριμένα:

#1 Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα

Το ποσό από την υπεραξία (κωδικός 829), επιβαρύνεται με φόρο 15%, εφόσον το ομόλογο έχει πωληθεί στη δευτερογενή αγορά.

Ακόμη, το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία (κωδικός 659), υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστή 0%, εάν το ομόλογο διατηρηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή αν δεν έχει προηγηθεί πώληση του στη δευτερογενή αγορά.

#2 Κρατικά Ομόλογα Εξωτερικού

Τα εισοδήματα από τόκους (κωδικός 669), φορολογούνται με συντελεστή 15%. Επιπλέον, το εισόδημα από υπεραξία (κωδικός 865), επιβαρύνεται επίσης με φόρο 15%, εάν το ομόλογο έχει πωληθεί στη δευτερογενή αγορά.

Το εισόδημα από υπεραξία (κωδικός 659), δεν φορολογείται (0% συντελεστής) εφόσον το ομόλογο έχει διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του.

#3 Εταιρικά ομόλογα από Ελλάδα και ΕΕ

Το εισόδημα που προέρχεται από τόκους (κωδικός 667), φορολογείται με συντελεστή 15%. Τέλος, το εισόδημα από υπεραξία (κωδικός 659), δεν υπόκειται σε φορολογία (0% συντελεστής), ανεξάρτητα αν το ομόλογο έχει πωληθεί στη δευτερογενή αγορά ή εάν το έχουμε κρατήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

#4 Εταιρικά Ομόλογα από χώρες εκτός ΕΕ

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το εισόδημα που απορρέει από τόκους (κωδικός 669), υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 15%. Παρόμοια, το εισόδημα από υπεραξία (κωδικός 865), φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή, 15%, ανεξαρτήτως εάν το ομόλογο κρατήθηκε μέχρι τη λήξη του ή αν πωλήθηκε στη δευτερογενή αγορά.

ομόλογα

Πως μπορεί να αγοράσει κάποιος Ομόλογα από τις ΗΠΑ;

Αν θέλεις να αγοράσεις ομόλογα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχουν σίγουρα αρκετοί τρόποι. Μερικοί από αυτούς είναι:

  • Μέσω της πρωτογενής αγοράς (primary market).
  • Μέσω της δευτερογενής αγοράς από επενδυτικές πλατφόρμες
  • Επένδυση σε επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε ETF

Αν θες να μάθεις για τα ETFs αλλά και τη φορολογία τους, διάβασε εδώ.

Κυριότερα χαρακτηριστικά των ομολόγων

#1 Ονομαστική Αξία (Face Value)

Αναφέρεται στο αρχικό ποσό που εκδίδεται για τον χρεογράφο και το οποίο ο εκδότης δεσμεύεται να επιστρέψει στην ημερομηνία λήξης του ομολόγου.

#2 Τιμή (Price)

Η αξία του ομολόγου καθορίζεται με βάση τον αριθμό 100, που αντιπροσωπεύει την ονομαστική του αξία. Αν η τιμή του ομολόγου υπερβαίνει την ονομαστική του αξία, δηλαδή είναι πάνω από 100, το ομόλογο διαπραγματεύεται με πρόσθετη αξία (premium). Αντίθετα, αν η τιμή του ομολόγου είναι κάτω από την ονομαστική του αξία, δηλαδή κάτω από 100, το ομόλογο διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount). Από αυτό προκύπτουν οι παρακάτω τιμές:

Τιμή Έκδοσης (Issue Price): Είναι η αξία που έχει το ομόλογο κατά την έκδοσή του από τον εκδότη.

Τιμή Αγοράς: Αντιστοιχεί στην αξία με την οποία ο επενδυτής αποκτά το ομόλογο.

Τιμή Πώλησης: Αποτελεί την αξία με την οποία ο επενδυτής διαθέτει το ομόλογο.

Τιμή Αποπληρωμής (Redemption Price): Είναι η αξία που ο εκδότης επιστρέφει στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου.

#3 Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date)

Πρόκειται για την ημερομηνία που εκδίδεται το ομόλογο.

#4 Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date)

Αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης του ομολόγου.

#5 Επιτόκιο/ Τοκομερίδιο Έκδοσης

Αναφέρεται στο επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων του ομολόγου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο, ή έτος) και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%), πάνω στην ονομαστική αξία του ομολόγου. Το κουπόνι, που ορίζεται κατά την έκδοση του ομολόγου, μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.

#6 Επιτόκιο Έκδοσης (coupon rate)

Υπάρχουν ομόλογα με σταθερό επιτόκιο (fixed rate bond), τα οποία πληρώνουν το ίδιο τοκομερίδιο για όλη τη διάρκεια ζωής τους, και ομόλογα με μεταβλητό ή κυμαινόμενο επιτόκιο (adjustable, variable rate bond), τα οποία διαθέτουν επιτόκιο που μεταβάλλεται.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στα ομόλογα, τον ορισμό τους, τις κατηγορίες που υπάρχουν αλλά και το πως φορολογούνται ανάλογα με την προέλευση τους. Επίσης αναφερθήκαμε σε ορισμένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που συναντά κανείς στα ομόλογα.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.