ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Τιμολόγια Πώλησης & Παροχής Υπηρεσιών: Τι να Ξέρεις (2023)

Όπως γνωρίζεις, κάθε επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να εκδίδει την αντίστοιχη απόδειξη ή τιμολόγιο.

Αντίστοιχα, όλοι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να λάβουν μια απόδειξη ή τιμολόγιο για το προϊόν ή υπηρεσία που αγόρασαν.

Για τον λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα παραστατικά καθώς και τι να συμπεριλάβεις όταν δημιουργείς το δικό σου.

Συγκεκριμένα, θα καλύψουμε:

Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα.

Τι Είναι τα Τιμολόγια Πώλησης και τι να Προσέξεις

Το τιμολόγιο είναι ένα παραστατικό-αποδεικτικό στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι είτε σε ψηφιακή, είτε σε φυσική μορφή, στο οποίο αναγράφονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πωλήθηκαν, καθώς και διάφορα άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια.

Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε πως το τιμολόγιο αναφέρεται σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων, και όχι μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ιδιώτη.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014:

Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό

Τιμολόγια εκδίδουν όλες οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα του κώδικα ΦΠΑ, όπως και οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι θεωρείται ότι παραδίδουν σε άλλους υποκείμενους στο φόρο αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον ο τόπος παράδοσης των αγαθών είναι στο εσωτερικό της χώρας

Συνοψίζοντας, τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε ΦΠΑ.

Επομένως, αν έχεις δική σου επιχείρηση ή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας που πουλάει αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις, τότε πρέπει να κόβεις τιμολόγια.

Πώς το κάνεις όμως αυτό; Ας δούμε ορισμένα βασικά πράγματα.

Τι Πρέπει να Περιέχει Ένα Τιμολόγιο;

Αρχικά, για την έκδοση ενός τιμολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα λογισμικά εργαλεία τα οποία ιδανικά πρέπει να συνδέονται με το myDATA της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά όμως πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται πάνω σε κάθε τιμολόγιο, αυτά είναι:

 1. Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
 2. Ο αύξων αριθμός για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.  
 3. Το ΑΦΜ με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών.  
 4. Το ΑΦΜ του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.  
 5. Η πλήρη επωνυμία και η διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη
 6. Η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών (εκτός αν το είδος των υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα)
 7. Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
 8. Η αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και η αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.  
 9. Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται.  
 10. Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.  
 11. Τον όρο “αυτο-τιμολόγηση”, όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, ένα τιμολόγιο μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

Επομένως, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε οποιοδήποτε τιμολόγιο εκδίδεται, είτε είσαι μια μικρή ατομική επιχείρηση, είτε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.

Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τα κυριότερα είδη τιμολογίων που υπάρχουν.

Τα Βασικά Είδη Τιμολογίων

Το πρώτο είδος που θα αναφέρουμε είναι αυτό του τιμολογίου πώλησης.

Τιμολόγιο πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

Το τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών είναι ο συνηθέστερος τύπος τιμολογίου και εκδίδει η οντότητα που προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες.

Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης

Τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης

Ένας πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση του τιμολογίου από τον πελάτη, δηλαδή τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του πωλητή. 

Όμως, η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί το τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη που συνεπάγεται.

Απλοποιημένο τιμολόγιο

Το απλοποιημένο τιμολόγιο είναι ένα ακόμα είδος και επιτρέπεται η έκδοσή του σε κάθε μια από τις δύο αυτές περιπτώσεις:

 1. Το ποσό του τιμολογίου δεν ξεπερνά τα 100€
 2. Το τιμολόγιο συνιστά έγγραφο που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο 

Φυσικά, πρέπει να φέρει και τις βασικότερες ενδείξεις που αναφέραμε παραπάνω, όπως είναι η ημερομηνία έκδοσης, το είδος αγαθών, το ποσό του ΦΠΑ κτλ.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το τιμολόγιο αναφέρεται σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων.

Τι γίνεται όμως όταν η συναλλαγή γίνεται μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ιδιώτη;

Σε αυτή τη περίπτωση εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης.

Τι Είναι οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης;

Σε κάθε συναλλαγή μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ιδιώτη, εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης.

Το παραστατικό λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  

 1. Την ημερομηνία έκδοσης.  
 2. Τον αύξοντα αριθμό, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.  
 3. Το ΑΦΜ, με βάση το οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.   
 4. Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή
 5. Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αφορά

Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως και οι αποδείξεις αποτελούν ένα σημαντικό είδος παραστατικού που κάθε νόμιμη νομική οντότητα πρέπει να εκδίδει.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι τα τιμολόγια, τι είναι οι αποδείξεις, καθώς και οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζεις σχετικά με αυτά.

Ιδιαίτερα αν έχεις επιχείρηση ή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι ζωτικής σημασίας να εκδίδεις τα σωστά τιμολόγια ώστε να είσαι εντάξει προς το κράτος.

Αν λοιπόν θες να μένεις πάντα ενήμερος για τις φορολογικές υποχρεώσεις σου, να έχεις άμεσα βοήθεια από έμπειρο λογιστή και να διευθετείς κάθε λογιστική σου ανάγκη μέσω της οθόνης του κινητού σου, τότε ανακάλυψε τα πακέτα που σου προσφέρει ο Παρασκευάς Φορολογάς και κατέβασε την εφαρμογή για Android ή iOS!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.