ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Όσα Πρέπει να Ξέρεις για Αυτή

Εάν έχεις ακίνητα που επιθυμείς να εκμεταλλευτείς, τότε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι κάτι που θα πρέπει να σε απασχολήσει πριν την κάθε ενέργειά σου.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή, αλλιώς, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) αποτελεί ο ψηφιακός φάκελος του ακινήτου σου, ο οποίος περιέχει όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού.

Στο φάκελο αυτό καταγράφονται όλα τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του ακινήτου και οι μεταβολές σε αυτά, όπως αποτυπώνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, τις κατόψεις, τον πίνακα χιλιοστών και σε λοιπές δηλώσεις και έγγραφα.

Τα στοιχεία των φακέλων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Παρατηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, που συνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και τα συστήματα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να γίνεται διασταύρωση των υποβληθέντων χαρακτηριστικών.

Πέραν της ενοικίασης ακινήτου, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια το αφορά (π.χ. μεταβίβαση) απαιτεί την προηγούμενη καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου.

Πριν, όμως, δούμε, πως πραγματοποιείται η καταχώρηση αυτή, απαραίτητο είναι να αναφέρουμε για ποια ακίνητα υπάρχει η υποχρέωση καταχώρησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.

Ποια Ακίνητα Αφορά η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα, είτε υπό τη μορφή αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, όπως είναι ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, είτε υπό τη μορφή κτιρίου στο σύνολό του.

Στη δεύτερη περίπτωση, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα προκύπτει συνολικά από τις επιμέρους ιδιοκτησίες και τους κοινόχρηστους χώρους.

Η ΗΚΤ εκδίδεται για τα νέα κτίρια με οικοδομική άδεια, αλλά και για τα παλαιότερα κτίρια κατά την πρώτη μεταβίβασή τους.

Υποχρέωση καταχώρισης ΗΚΤ υπάρχει και για τα αυθαίρετα ακίνητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησής τους.

Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, στο πώς μπορείς να κάνεις την καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για το ακίνητό σου.

Πώς να Κάνεις Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου;

Στη διαδικασία καταχώρησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου διακρίνουμε τα εξής βήματα.

Βήμα #1: Καταχώρηση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό

Γενικότερα, η διαδικασία γίνεται μόνο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό της επιλογής σου, η οποία πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

α. την καταχώρηση οικοπέδου ή γηπέδου και

β. την καταχώρηση ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανικός φροντίζει για την καταγραφή των χαρακτηριστικών του και συμπλήρωσή τους στα απαιτούμενα έγγραφα που βλέπουμε παρακάτω.

Βήμα #2: Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να παραδοθούν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη στο μηχανικό, αλλά συνήθως η τεχνική τους φύση επιβάλλει να συνταχθούν απευθείας από τον τελευταίο.

Τα δικαιολογητικά, λοιπόν, που συλλέγονται για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου είναι τα εξής (παρ. 1 άρ. 4 ν. 4495/2020):

  1. Μελέτη κατανομής δαπανών κτιρίου (σε περίπτωση που υπάρχει),
  2. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (αν έχει εκδοθεί),
  3. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρου του κτιρίου,
  4. Πίνακας χιλιοστών (για κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία),
  5. Δελτίο δομικής τρωτότητας αυθαιρέτου  ή/και μελέτη στατικής επάρκειας ή/και τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (σε περίπτωση που ζητηθεί),
  6. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  7. Στελέχη (και ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ., άδεια δόμησης ή οικοδομική) και
  8. Κατόψεις των ορόφων, μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμΕΑ και χαρακτηριστικές όψεις και τομές (σε περίπτωση που απαιτείται).

Βήμα #3: Απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης με την ταυτόχρονη υποβολή των δικαιολογητικών, εκδίδεται από τον μηχανικό το απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

Το απόσπασμα αυτό αποτελεί κατ’ ουσίαν συγκεντρωτικό έγγραφο των τεχνικών στοιχείων του ακινήτου με αντίστοιχη περιγραφή αυτών.

Βήμα #4: Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας

Έπειτα, ακολουθεί η αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας, που υποβάλλεται από τον μηχανικό.

Περιλαμβάνει περίληψη του αποσπάσματος, καθώς και βεβαίωση του μηχανικού ως προς το κατά πόσο το ακίνητο είναι τακτοποιημένο.

Ακόμη, το κάθε πιστοποιητικό φέρει δικό του ηλεκτρονικό κλειδί και κλειδί ασφαλείας.

Αφού, λοιπόν, είδαμε τη διαδικασία καταχώρισης, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς εάν είναι απαραίτητη η τήρησή της για τις νόμιμες ενέργειες επί του ακινήτου.

Για το λόγο αυτό, αξίζει να δούμε παρακάτω ποιες είναι οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες που παραλείπουν την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου.

Συνέπειες μη Καταχώρησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

Εφόσον η καταχώρηση ηλεκτρονικής ταυτότητας προβλέπεται υποχρεωτικά για τα ακίνητα, είναι λογικό η μη ορθή τήρηση της διαδικασίας να επιφέρει και ορισμένες κυρώσεις.

Ειδικότερα, για τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό που συμπλήρωσε ψευδώς τα στοιχεία του ακινήτου προβλέπεται

α. πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ, αναλόγως της επιφάνειας που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή, ακόμη και,

β. αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από 2 έως 24 μήνες, αναλόγως της έκτασης της παράβασης.

Από την άλλη, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων επέρχονται όλες οι κυρώσεις που αφορούν τη μη τακτοποίηση του ακινήτου, εφόσον πλέον η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν απαγορεύσεις προς τον ιδιοκτήτη που αφορούν:

α. την πώληση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση του ακινήτου,

β. την έκδοση αδειών για συντήρηση, ανακαίνιση, κλπ.

γ. τη χρηματοδότηση για δημόσια προγράμματα/επιδοτήσεις αναβάθμισης ιδιοκτησιών (π.χ. “Εξοικονομώ”),

αλλά ακόμη και άλλα πρόστιμα και κίνδυνο κατεδάφισης, που φέρουν οι αυθαίρετες ιδιοκτησίες.

Συνοψίζοντας

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου απαιτεί τη μέγιστη προσοχή σου στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αρκεί η ορθή επιλογή εξουσιοδοτημένου μηχανικού, αλλά απαιτείται και εκείνη ενός ειδικού συμβούλου που θα σε βοηθήσει σε κάθε στάδιο τακτοποίησης των οικονομικών που έχουν να κάνουν με το ακίνητο.

Για το λόγο αυτό, στον Παρασκευά Φορολογά προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τη φορολογία ακινήτων, τους φόρους μεταβίβασης, αλλά και άλλες σχετικά με τη φορολογία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις.Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, ενημερώσου για τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να ενημερωθείς για λύσεις που σε ωφελούν και να πραγματοποιήσεις τις δηλώσεις σου εύκολα και γρήγορα!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.