ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Γονική Παροχή: Πώς Γίνεται και Πώς Φορολογείται

Συχνά, η γονική παροχή αποτελεί την πιο συμφέρουσα φορολογικά επιλογή για τους γονείς που επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα τέκνα τους το οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, ορίζοντας τη γονική παροχή.

Τι Είναι η Γονική Παροχή;

Γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από οποιοδήποτε γονέα στο τέκνο του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, χωρίς το τέκνο να καταβάλει κάποιο αντάλλαγμα.

Η παροχή αυτή μπορεί να γίνει σε χρήματα, ομόλογα, μετοχές, ακίνητα, οχήματα Ι.Χ. ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιουσιακό αντικείμενο.

Ωστόσο, ως γονική παροχή δεν θεωρείται αναγκαστικά το σύνολο των αντικειμένων που παρέχονται, αλλά μόνο το μέρος ή το ποσό αυτών που υπερβαίνουν το μέτρο, κατά τις κοινές αντιλήψεις και περιστάσεις.

Για την πραγματοποίησή της απαιτείται να συναφθεί σύμβαση μεταξύ του γονέα και του τέκνου ως εξής: 

Εάν αντικείμενα της γονικής παροχής αποτελούν κινητά πράγματα (χρήματα, επιταγές, ηλεκτρονικές συσκευές, κ.ά.) η σύμβαση μπορεί να είναι και προφορική, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί σε έγγραφο τύπο. 

Εάν, αντιθέτως, αντικείμενα αποτελούν ακίνητα πράγματα (οικόπεδα, διαμερίσματα, κ.ά.) τότε η σύμβαση απαιτείται να αποτυπωθεί σε συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί η μεταβίβαση του ακινήτου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο.

Για να κατανοήσεις, όμως, εάν και κατά πόσο σε συμφέρει η γονική παροχή, ας προχωρήσουμε στο πώς φορολογείται και στο τι ισχύει με το αφορολόγητο στην περίπτωση αυτή.

Ύψος Φόρου και Αφορολόγητο Γονικής Παροχής/Δωρεάς 

Γενικότερα, η γονική παροχή ακολουθεί την ίδια φορολόγηση με αυτή της δωρεάς.

Έτσι, οι γονικές παροχές και δωρεές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή χρηματικού ποσού με μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. τραπεζών)με αξία μέχρι 800.000€ μένουν στο αφορολόγητο.

Αντιθέτως, οι παροχές και δωρεές με αξία άνω των 800.000€ φορολογούνται με συντελεστή 10% επί της αξίας του αντικειμένου που προκύπτει μετά την αφαίρεση 800.000€.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να επιβάλλονται και πρόσθετοι φόροι, όπως είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ή ο φόρος μεταβίβασης αυτοκινήτου, όταν η γονική παροχή ή δωρεά αφορά τη μεταβίβαση αντικειμένου για την οποία ισχύουν ειδικοί φορολογικοί συντελεστές.

Πώς Φορολογείται η Γονική Παροχή

Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ιδιαίτερα για την περίπτωση του φόρου γονικών παροχών και δωρεών είναι ότι δεν προσδιορίζεται εκ των υστέρων, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές φόρων, αλλά απαιτείται να προσδιοριστεί εξαρχής μέσω ειδικής δήλωσης.

Ας δούμε, λοιπόν, τι ισχύει ειδικά για τη δήλωση φόρου γονικής παροχής και πώς μπορείς να την πραγματοποιήσεις.

Πώς Γίνεται η Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής; 

Δήλωση φόρου γονικής παροχής κάνει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει γονική παροχή ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος ή άλλο περιουσιακού στοιχείου με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η όλη διαδικασία δήλωσης μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε εντύπως στην αρμόδια ΔΟΥ, αναλόγως του αντικειμένου της γονικής παροχής ή δωρεάς.

Α. Αρχικά, ηλεκτρονική δήλωση φόρου γονικής παροχής υποβάλλεται όταν η γονική παροχή αφορά:

1) ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ),

2) κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και

3) χρηματικά ποσά, όταν η μεταφορά τους προς τα τέκνα γίνεται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός ΑΠΑΑ (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.), η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

Παράλληλα, ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

Β. Από την άλλη, έντυπη δήλωση φόρου γονικής παροχής έχουμε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δήλωσης από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δήλωση πραγματοποιείται με υποβολή των κατάλληλων εγγράφων στην ειδικη εφαρμογή “Τα Αιτήματά Μου” της ΑΑΔΕ, στην οποία η κάθε ΔΟΥ έχει συνδεθεί.

Έντυπη δήλωση δικαιολογείται και σε κάθε περίπτωση δήλωσης, όταν αποδεικνύεται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης. Εδώ, η έντυπη δήλωση υποβάλλεται σε φυσικό κατάστημα ΔΟΥ και μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων σε δήλωση και απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

Γ. Πλέον, αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται εκείνη της φορολογίας εισοδήματος του τέκνου που θα λάβει την γονική παροχή.

Δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συμβολαιογράφος που συνέταξε το συμβολαιογραφικό έγγραφο της γονικής παροχής συμπληρώνει τη δήλωση γονικής παροχής στην ειδική εφαρμογή myPROPERTY του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ.

Ε. Έπειτα, ο γονέας και το τέκνο εισέρχονται στην ίδια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, για να κάνουν υποβολή της δήλωσης που έχει καταχωρήσει προηγουμένως ο συμβολαιογράφος.

ΣΤ. Μετά τα παραπάνω στάδια, εκδίδεται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και κοινοποιείται στον υπόχρεο καταβολής.

Εμπιστεύσου τον Παρασκευά για τις φορολογικές υποχρεώσεις σου

Ζ. Ως υπόχρεος καταβολής ορίζεται αποκλειστικά το τέκνο το οποίο δέχτηκε την παροχή και το οποίο αποπληρώνει το φόρο ως εξής.

Η. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε 12 διμηνιαίες δόσεις για τα ενήλικα τέκνα και σε 24 διμηνιαίες δόσεις για τα ανήλικα τέκνα, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500€.

Ωστόσο, εάν το υπόχρεο τέκνο καταβάλει το φόρο εξ ολοκλήρου και εφάπαξ εντός της προθεσμίας της προθεσμίας της πρώτης δόσης δικαιούται έκπτωση 5% επί του συνολικού φόρου.

Σε περίπτωση, βέβαια, που ο συνολικός φόρος είναι μικρότερος από 500€, καταβάλλεται αναγκαστικά σε μία δόση και χωρίς την παραπάνω έκπτωση.

Τέλος, όταν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός τριών ημερών από τη βεβαίωση.

Συνοπτικά

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η γονική παροχή αποτελεί μία εναλλακτική την οποία αξίζει να λάβει υπόψη ο κάθε γονέας που επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε περιουσιακό αγαθό στα τέκνα του.

Ωστόσο, η όλη διαδικασία σύναψης σύμβασης γονικής παροχής, δήλωσης φόρου και καταβολής του απαιτεί τον κατάλληλο χρόνο και προσοχή σου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς σε κάθε στάδιο.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, αλλά και υπηρεσίες πληρωμών των φορολογικών σου υποχρεώσεων, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το app του Παρασκευά Φορολογά για Android ή iOS ή να επικοινωνήσεις μαζί μας, για την άμεση επίλυση των φορολογικών σου ζητημάτων!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.