ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Αδιαμφισβήτητα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τις οικογένειες που υποστηρίζουν τη φοίτηση των τέκνων τους σε περιοχές εκτός της κύριας κατοικίας τους.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος προς τις οικογένειες των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κύριας κατοικίας τους και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία σε αυτόν.

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται:

 • Στα 1.500€ ανά φοιτητή που μισθώνει μόνος του κατοικία στην πόλη ή περιφερειακή ενότητα του Τμήματος/Σχολής,
 • Στα 2.000€ ανά φοιτητή που συγκατοικεί με έτερο φοιτητή του οποίου το Τμήμα/Σχολή βρίσκεται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα ή
 • Στα 1.000€ ανά φοιτητή Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) σε κάθε περίπτωση.

Το επίδομα καταβάλλεται ετησίως για κάθε έτος φοίτησης, μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ετών φοίτησης που προβλέπει ενδεικτικά το πρόγραμμα σπουδών.

Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα του Χ Τμήματος Σπουδών προβλέπει ως ενδεικτική διάρκεια φοίτησης τα 5 έτη, τότε το επίδομα θα καταβάλλεται για 5 έτη, ανεξαρτήτως του εάν ο φοιτητής παρέτεινε τη φοίτησή του για διάστημα πέραν των 5 ετών.

Ωστόσο, δικαιούχος της καταβολής δεν είναι πάντα ο ίδιος ο φοιτητής, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο από τα πρόσωπα τα οποία βλέπουμε αμέσως παρακάτω.

Δικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος μπορεί να είναι διαζευκτικά τα παρακάτω πρόσωπα.

Δικαιούχος #1: Γονέας/Κηδεμόνας

Κατά κανόνα, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας ή κηδεμόνας στον οποίο ο φοιτητής εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων ή κηδεμόνων, και πάλι δικαιούχος καθίσταται εκείνος στον οποίο ο φοιτητής δηλώνεται ως εξαρτώμενο μέλος.

Δικαιούχος #2: Φοιτητής

Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, όταν:

 • Είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
 • Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
 • Είναι πάνω από 25 ετών ή
 • Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Βέβαια, για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά και οι εξής προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Τις προϋποθέσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, λοιπόν, θα τις εξετάσουμε ακολουθώντας την εξής κατηγοριοποίηση.

Προϋπόθεση #1: Φοίτηση σε προπτυχιακό πρόγραμμα

Για τη λήψη του επιδόματος, το τέκνο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε προπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά όσους παρακολουθούν για πρώτη φορά προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και όχι όσους παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα πέραν του πρώτου.

Προϋπόθεση #2: Υπηκοότητα

Τα τέκνα-φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα

 • Έλληνα πολίτη ή
 • Πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋπόθεση #3: Διαμονή σε μισθωμένη κατοικία

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, ο φοιτητής θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε πόλη ή περιφερειακή ενότητα άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας του και στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Ως μισθωμένη κατοικία θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν.

Σε κάθε περίπτωση, η μίσθωση θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο θα αιτηθεί το επίδομα.

Προϋπόθεση #4: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Συγχρόνως, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000€, προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε τέκνο, πλην του ενός.

Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται:

 • Το φορολογητέο εισοδήματα όλων των μελών της οικογένειας, πραγματικό ή τεκμαρτό,
 • Το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και
 • Το εισοδήματα που φορολογείται κατά ειδικό τρόπο.

Προϋπόθεση #5: Κυριότητα και επικαρπία

Ακόμη, οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής θα πρέπει να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών, εκμισθωμένων ή ιδιοχρησιμοποιουμένων, που υπερβαίνουν αθροιστικά τα 200 τ.μ.

Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται, βέβαια, τα ημιτελή κτίσματα και οι κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων.

Προϋπόθεση #6: Επιτυχής εξέταση

Τέλος, για τη συνέχιση χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ½ των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό για το οποίο αιτείται το επίδομα. Το ½ υπολογίζεται βάσει του αριθμού και του είδους μαθημάτων που κατά το πρόγραμμα σπουδών αφορούν το έτος αυτό.

Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη κάθε εξεταστική περίοδος που διενεργείται εντός του σχετικού έτους.

Εννοείται πως η προϋπόθεση αυτή δεν αφορά και τους προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα για το πρώτο έτος, εφόσον απλώς πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Εφόσον, λοιπόν, αναλύσαμε κάθε προϋπόθεση για τη λήψη του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ας προχωρήσουμε στο πώς να κάνεις την αίτησή σου, σε περίπτωση που αποτελείς δικαιούχο.

Πώς Να Κάνεις την Αίτησή Σου για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Την αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πρόσωπο από τους δικαιούχους που αναφέραμε παραπάνω.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας stegastiko.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορεί να αναλυθεί στα εξής στάδια:

 1. Με την είσοδό σου στο stegastiko.minedu.gov.gr, επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος” πάνω δεξιά.
Αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μέσω του stegastiko.minedu.gov.gr
 1. Στο επόμενο παράθυρο, συμπληρώνεις το username και password του TaxisNet και, έπειτα, επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος”.
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα με κωδικούς TaxisNet
 1. Μετά από αυτό σου ζητείται να εξουσιοδοτήσεις την πρόσβαση στα στοιχεία του TaxisNet, οπότε και επιλέγεις την ένδειξη “Εξουσιοδότηση”.
 2. Σε επόμενο στάδιο, εμφανίζονται τα βασικά προσωπικά σου στοιχεία στο TaxisNet και σου ζητείται να συμπληρώσεις τα εξής επιπλέον – όπως φαίνονται στην εικόνα.
Αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
 1. Τέλος, καλείσαι να συμπληρώσεις:
 • Τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“Πάσου”) του φοιτητή,
 • Τον ΑΦΜ του γονέα, του/της συζύγου ή του φοιτητή, αναλόγως του εάν δικαιούχος είναι ο γονέας/κηδεμόνας ή ο ίδιος ο φοιτητής,
 • Τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου και
 • Τον αριθμό λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος (IBAN) στον οποίο φαίνεται ως δικαιούχος ο δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος και όπου θα γίνεται η καταβολή του επιδόματος αυτού.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, λοιπά στοιχεία, όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, κυριότητα επί ακινήτων, κλπ. διασταυρώνονται ηλεκτρονικά αυτομάτως από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανακοινώνεται ξεχωριστά για κάθε έτος και συνήθως διαρκεί από τα τέλη Ιουνίου ή Ιούλιο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

Συμπεραίνοντας

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες φοιτούντων τέκνων και, επομένως, είναι σημαντικό η αίτηση σου να πραγματοποιηθεί ορθά και εγκαίρως, σε περίπτωση που είσαι δικαιούχος.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς σε καθοδηγεί σε κάθε στάδιο των αιτήσεων για επιδόματα – όπως είναι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα ενοικίου ή άλλα – και σε ενημερώνει για όσα από αυτά σε αφορούν, ώστε να μην χάνεις καμία προθεσμία!

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να πραγματοποιείς την αιτήσεις σου επιτυχώς και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.