ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Ενοικίου: Προϋποθέσεις και Υποβολή Αίτησης (2023)

Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων έχουν φέρει σε δυσχερή θέση πολλά νοικοκυριά τα οποία μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Για τη διευκόλυνσή τους, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση μίας ειδικής κρατικής παροχής, του επιδόματος ενοικίου.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε.

Τι Είναι το Επίδομα Ενοικίου;

Επίδομα ενοικίου ή επίδομα στέγασης αποτελεί το μηνιαίο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που κατατίθεται από το κράτος σε νοικοκυριά που μισθώνουν ακίνητο ως κύρια κατοικία τους.

Ποσά επιδόματος ενοικίου

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται:

  • Για τον δικαιούχο στα 70€,
  • Για κάθε επιπλέον μέλος προσαύξηση 35€.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ενήλικο μέλος ορίζεται στα 70€.

Το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, όπου η προσαύξηση για κάθε απροστάτευτο τέκνο ορίζεται επίσης στα 70€.

Ποσά Επιδόματος Ενοικίου

Ωστόσο, ανεξαρτήτως του αριθμού μελών, το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβεί τα 210€ ούτε το ίδιο το ποσό του ενοικίου. Ειδικότερα, όταν το επίδομα ξεπερνά το ποσό του ενοικίου, τότε μειώνεται στο ποσό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα ενοικίου δεν ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που προβλέπουν μίσθωμα μικρότερο των 10€.

Διάρκεια επιδόματος ενοικίου

Ως αρχική διάρκεια του επιδόματος ενοικίου ορίζονται οι 6 μήνες.

Ωστόσο, εάν οι προϋποθέσεις – που θα δούμε παρακάτω – πληρούνται και μετά την πάροδο του εξαμήνου, η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα από το σύστημα μέχρι τους 12 μήνες, χωρίς να απαιτείται ενέργεια των δικαιούχων.

Μετά την πάροδο του 12μηνού, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν και πάλι στο πρόγραμμα του επιδόματος, αλλά πραγματοποιώντας αίτηση εκ νέου.

Εφόσον, λοιπόν, έχουμε κατανοήσει τα βασικά για το επίδομα ενοικίου, ας προχωρήσουμε στο ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος, προκειμένου να γνωρίζεις εάν αποτελείς δικαιούχο.

Οι Προϋποθέσεις για το Επίδομα Ενοικίου

Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου θα πρέπει να πληρούνται πρώτα τα εξής κριτήρια και προϋποθέσεις.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την απόκτηση επιδόματος στέγασης, το συνολικό εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500€ για κάθε επιπλέον μέλος.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο μέλος ανέρχεται στα 7.000€.

Παρομοίως, για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση για κάθε απροστάτευτο τέκνο ανέρχεται στα 3.500€.

Ως συνολικό εισόδημα θεωρείται το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα οποιασδήποτε προέλευσης προ φόρων και μετά την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, όπως περιλαμβάνεται στις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν προσμετρώνται ως εισόδημα άλλες τυχόν παροχές για διαφορετικούς λόγους, όπως είναι το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννας ή τα προνοιακά επιδόματα.

Περιουσιακά κριτήρια

Α. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική φορολογητέα αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος.

Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος μέλος νοικοκυριού με ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης των 180.000€, ανεξαρτήτως αριθμού μελών του.

Β. Όσον αφορά τα περιουσιακά τεκμήρια, το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων (τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κλπ.) των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν πρέπει να ξεπερνά ετησίως το ποσό που προκύπτει από την εξής πράξη:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού x μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ÷ 100.

Τα όρια καταθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500€ για κάθε επιπλέον μέλος. 

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση ορίζεται στα 7.000€ για το πρώτο ανήλικο μέλος και για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, στα 7.000€ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ. Γενικότερα, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

• εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

• δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

• δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500€ ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

• δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος που υποβάλλει αίτηση για επίδομα ενοικίου θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Αυτό αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, εκτός των ομογενών και των πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Το κριτήριο της νόμιμης και μόνιμης διαμονής εφαρμόζεται και για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού.

Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο

Για την απόκτηση του επιδόματος στέγασης, απαιτείται δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Αίτηση επιδόματος ενοικίου

Παράλληλα, η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα το επίδομα ή άλλου μέλους του νοικοκυριού.

Φοίτηση ανηλίκων μελών

Όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος και αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, όταν το ανήλικο μέλος υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα 6 μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος.

Η παραπάνω αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους.

Εάν, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω έχεις διαπιστώσει ότι ανήκεις στους δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου, ας δούμε πώς μπορείς να κάνεις την αίτηση σου για το επίδομα αυτό.

Πώς Κάνεις Αίτηση για το Επίδομα Ενοικίου

Τη διαδικασία αίτησης για το επίδομα ενοικίου/στέγασης θα την αναλύσουμε με τον εξής τρόπο.

Ποιοι μπορούν να κάνουν την αίτηση για επίδομα ενοικίου

Καταρχάς, αίτηση για το επίδομα ενοικίου μπορεί να κάνει μόνο το πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει και φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

Πού υποβάλλεται η αίτηση για επίδομα ενοικίου

Η αίτηση επιδόματος στέγασης υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του αιτούντα είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται στην αίτηση για επίδομα ενοικίου

Οπουδήποτε και εάν υποβληθεί η αίτηση για το επίδομα ενοικίου, απαιτούνται τα στοιχεία

  • ΑΜΚΑ και
  • Αριθμού Δήλωσης Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου Συμβολαίου,

ενώ τα στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, επικοινωνίας (κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου και email) και εκείνα που αφορούν τη σύνθεση των μελών εμφανίζονται και διασταυρώνονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ωστόσο, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις υποβολής αίτησης στις υπηρεσίες των Δήμων ή Κέντρων Κοινότητας, κατατίθενται επιπλέον δικαιολογητικά προς τεκμηρίωση προϋποθέσεων και κριτηρίων ένταξης. Πιο συγκεκριμένα,

  • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το χρόνο υποβολής είναι διαφορετική από εκείνη που εμφανίζεται στα ηλεκτρονικά συστήματα, απαιτείται η κατάθεση οποιουδήποτε δικαιολογητικού αποδεικνύει τη μεταβολή αυτή,
  • Σε περίπτωση που πρέπει να τεκμηριωθεί το κριτήριο διαμονής, απαιτείται η κατάθεση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη διαμονής ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου δικαιολογητικού,
  • Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος είναι αλλοδαπός και το κριτήριο διαμονής δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, απαιτείται κατάθεση άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης αιτήματος ανανέωσής της, ενώ
  • Σε περίπτωση που η εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης ανηλίκων μελών δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, απαιτείται κατάθεση βεβαίωσης από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.
Ειδοποίηση για επιδόματα

Έχοντας αναλύσει, λοιπόν, όλες τις παραπάνω πτυχές της διαδικασίας αίτησης, ας προχωρήσουμε στο τελευταίο στάδιο: πώς και πότε καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου.

Πώς και Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Ενοικίου;

Το επίδομα ενοικίου καταβάλλεται αποκλειστικά στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του ο αιτών και στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει αριθμό IBAN ή ο αριθμός δεν ταυτοποιείται με τον αριθμό ΑΦΜ του δικαιούχου, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται μηνιαίως και το δικαίωμα στην καταβολή ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι το επίδομα ενοικίου δεν μπορεί να καταβληθεί αναδρομικά, δηλαδή για το διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης, ακόμη και εάν οι αιτούντες πληρούσαν όλα τα κριτήρια κατά το προηγούμενο αυτό διάστημα.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, διαπιστώνουμε ότι το επίδομα ενοικίου αποτελεί μία σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που ενοικιάζουν την κύρια κατοικία τους και έχουν πληγεί από τις παρούσες οικονομικές εξελίξεις.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδική υποστήριξη καθ’ όλη την πορεία της αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης ή άλλα, τα οποία ενδεχομένως δικαιούσαι.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να πραγματοποιείς την αιτήσεις σου εύκολα και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.