ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Παιδιού : Δικαιούχοι, Ποσά & Διαδικασία Αίτησης Α21

Το επίδομα παιδιού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενίσχυσης των ελληνικών οικογενειών.

Για αυτό και εμείς σήμερα, θα δούμε 

Ας ξεκινήσουμε με τον βασικό ορισμό.

Τι Είναι το Επίδομα Παιδιού;

Το επίδομα παιδιού είναι η χρηματική ενίσχυση που απευθύνεται στις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και είναι ένα από τα βασικότερα επιδόματα, καθώς αποτελεί μέσο πολιτικής για τη στήριξη και ενδυνάμωση της ελληνικής οικογένειας, όπως άλλωστε και το επίδομα γέννας.

Για την ακρίβεια, η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους βαθμούς υπογεννητικότητας στην Ευρώπη, και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο αριθμός των γεννήσεων μόνο αύξηση δεν παρουσιάζει.

Το επίδομα παιδιού υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, αναλόγως της σειράς γέννησης του, το συνολικό αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (όπως θα δούμε στη συνέχεια).

Το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται ανά μήνα, αλλά καταβάλλεται διμηνιαίως στους δικαιούχους. Προκύπτουν, δηλαδή, έξι δόσεις μέσα στο χρόνο.

Ας δούμε, τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού.

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού;

Για να διαπιστώσουμε ποιοι μπορούν να θεωρηθούν δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα πρέπει να εξετάσουμε τους εξής παράγοντες.

Α. Εξαρτώμενα τέκνα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το επίδομα παιδιού μπορούν να λάβουν ως δικαιούχοι οι γονείς/ασκούντες την επιμέλεια* με εξαρτώμενα τέκνα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα στην περίπτωση αυτή λογίζονται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον

α. είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση,

β. είναι άγαμα, φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους,

γ. φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή, τέλος,

δ. πρόκειται για ορφανό τέκνο ή ορφανά τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.

*Ο ασκών την επιμέλεια ή αυτός που έχει ευθύνη διατροφής (για ενήλικα τέκνα) λαμβάνει το επίδομα παιδιού, μόνο αφού εκδοθεί η δικαστική απόφαση που του αναθέτει την επιμέλεια ή την ευθύνη διατροφής.

Δηλαδή, εάν ναι μεν υπάρχει σχέση γονέων-τέκνων, αλλά τα τέκνα δε θεωρούνται εξαρτώμενα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν, δεν καταβάλλεται το επίδομα παιδιού.

Β. Νόμιμη και μόνιμη διαμονή

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι γονείς/ασκούντες την επιμέλεια θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τουλάχιστον 5 έτη πριν το έτος υποβολής της αίτησης για το επίδομα παιδιού.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι:

 1. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 2. ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
 3. πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 4. πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 5. αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 6. ανιθαγενείς,
 7. δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
 8. πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Γ. Υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για κάθε έτος κατά το οποίο υπήρχε η υποχρέωση υποβολής.

Εάν οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση των συζύγων ή των γονέων τους.

Εδώ, η φορολογική δήλωση χρησιμοποιείται για την απόδειξη της νόμιμης και μόνιμης διαμονής, αλλά και για τον καθορισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως βάση υπολογισμού του επιδόματος παιδιού.

Έχοντας κατανοήσει, λοιπόν, ποιος μπορεί να γίνει δικαιούχος, ας προχωρήσουμε στο πώς υπολογίζεται το επίδομα αυτό.

Πώς Υπολογίζεται το Επίδομα Παιδιού;

Όπως ισχύει και στο επίδομα γέννας, έτσι και το επίδομα παιδιού υπολογίζεται βάσει του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Α. Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, από οποιαδήποτε πηγή στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, προ φόρων και εξαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων επιδομάτων, διαιρεμένο με συγκεκριμένη κλίμακα ισοδυναμίας.

Εδώ, η κλίμακα ισοδυναμίας ισούται με το άθροισμα των μελών της οικογένειας, για καθένα από τα οποία ισχύει η εξής στάθμιση:

α. δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β. σύζυγος δικαιούχου γονέα ή συνδεόμενος με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης: στάθμιση ½ και

γ. κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ¼.

Συγκεκριμένα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι σταθμίσεις που ακολουθούνται είναι:

α. δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β. πρώτο εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ½ και

γ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ¼ .

Β. Σε δεύτερη φάση, οι δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται αναλόγως του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Α’ κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,

β. Β’ κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,

γ. Γ’ κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Γ. Έτσι, το τελικό ποσό του επιδόματος παιδιού διαμορφώνεται για κάθε τέκνο, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Υπολογισμός επιδόματος παιδιού Α21: Κατηγορία Α'
Υπολογισμός επιδόματος παιδιού Α21: Κατηγορία Β'
Υπολογισμός επιδόματος παιδιού Α21: Κατηγορία Α'

Για να έχουμε μάλιστα μια γενικότερη εικόνα όσον αφορά τις οικογένειες με δύο γονείς, ισχύει ο παρακάτω πίνακας σχετικά με τον υπολογισμό του επιδόματος παιδιού:

Επίδομα Παιδιού για Οικογένεια με 2 Γονείς (Παραδείγματα)

Με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, λοιπόν, για τους δικαιούχους και τα πιθανά ποσά του επιδόματος παιδιού, μπορούμε απαντήσουμε και στο επόμενο ερώτημα: Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για το επίδομα παιδιού και πώς καταβάλλεται το επίδομα παιδιού μετά την αίτηση;

Πώς να Κάνεις την Αίτηση σου για το Επίδομα Παιδιού (Α21)

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού (Α21) πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής A21 του gov.gr. Ας δούμε τη διαδικασία:

 1. Με την είσοδο στην εφαρμογή, ανακατευθύνεσαι στην αντίστοιχη σελίδα του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή του φορέα που θα αναλάβει την καταβολή του επιδόματος.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet” και, έπειτα, καλείσαι να συμπληρώσεις το username και password του λογαριασμού taxisnet.
 3. Στη συνέχεια, παραπέμπεσαι στο παράθυρο όπου το ΑΦΜ σου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ το ΑΜΚΑ πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα από εσένα.
 4. Στο επόμενο παράθυρο, επιλέγεις την οικογενειακή σου κατάσταση και, ύστερα, την ένδειξη “Συναινώ”.
Αίτηση για Επίδομα Παιδιού (Α21) μέσω gov.gr
 1. Στη συνέχεια, καλείσαι να συμπληρώσεις
 • τα προσωπικά σου στοιχεία,
 • τα στοιχεία διεύθυνσης επικοινωνίας σου,
 • το λογαριασμό IBAN όπου επιθυμείς να καταβληθεί το επίδομα παιδιού
 • τα οικονομικά στοιχεία εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους και 
 • τη σύνθεση της οικογένειας.
 1. Μετά τα παραπάνω, η εφαρμογή μπορεί να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση ή δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
 2. Όταν επιλυθούν και αυτά τα ζητήματα, η αίτηση Α21 υποβάλλεται κανονικά και ο ΟΠΕΚΑ διασταυρώνει τα στοιχεία.
Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για το επίδομα παιδιού, κατοχυρώνεται το δικαίωμα για λήψη του επιδόματος αυτού κατά τους εξής χρόνους:

 • Από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης.
 • Από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους, για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης.
 • Από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε αναγνωρισμένα Κολέγια.
 • Από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους για φοιτητές ή σπουδαστές που μετά την αρχική εγγραφή τους σε σχολή κατά το προηγούμενο έτος, μεταγράφηκαν στο τρέχον έτος σε άλλη σχολή ή τμήμα ή εισήχθησαν σε νέα σχολή ή τμήμα με νέα εγγραφή. Το επίδομα καταβάλλεται και για μια μεταβατική περίοδο (αναγκαστικό διάλειμμα) έως τρεις μήνες μεταξύ της λήξης εαρινού εξαμήνου έως την έναρξη νέου εξαμήνου τρέχοντος έτους, στο οποίο εξακολουθεί να φοιτά ή να κάνει πρακτική άσκηση ή εγγράφεται σε επόμενο κύκλο σπουδών.
 • Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το επίδομα παιδιού καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στο λογαριασμό IBAN που δηλώθηκε από τον δικαιούχο.

Με αυτή την τελευταία επισήμανση, ολοκληρώνουμε την ανάλυση των βασικών στοιχείων που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε πιθανός δικαιούχος του επιδόματος παιδιού.

Επομένως, ας συνοψίσουμε.

Συνοψίζοντας

Συνολικά, είδαμε τι είναι το επίδομα παιδιού, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του, πώς υπολογίζεται, αλλά και πώς μπορείς να κάνεις την αίτησή σου για το επίδομα παιδιού (Α21).

Ειδικά ως προς τη διαδικασία της αίτησης, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή του και την οικογενειακή σύνθεση. Έτσι, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η αίτηση και να καταβληθεί το κατάλληλο ποσό επιδόματος.

Προς διευκόλυνσή σου, ο Παρασκευάς Φορολογάς σου παρέχει υποστήριξη σε κάθε στάδιο αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα παιδιού, το επίδομα ανεργίας ή άλλα.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες του Παρασκευά Φορολογά, δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας  ή να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.