ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ρύθμιση Φορολογικών Οφειλών: Δόσεις & Αίτηση

Η ρύθμιση φορολογικών οφειλών αποτελεί έναν ιδιαίτερα βοηθητικό μηχανισμό για όσους επιθυμούν να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ωστόσο, οι ειδικές υποπεριπτώσεις και οι συχνές αλλαγές στο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών δημιουργούν σύγχυση σε όποιον φορολογούμενο θέλει να κάνει χρήση του μηχανισμού αυτού.

Για αυτό και στο σημερινό άρθρο, θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό.

Τι Είναι η Ρύθμιση Οφειλών Προς τη Φορολογική Διοίκηση;

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών είναι ο διακανονισμός μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής διοίκησης για την καταβολή των εκκρεμών οφειλών με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος δόσεων.

Για την υλοποίηση του διακανονισμού αυτού, ο κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση για ρύθμιση οφειλών με τη διαδικασία που θα δούμε στη συνέχεια.

Η ρύθμιση οφειλών αφορά όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και Τελωνεία του Κράτους, για τις οποίες συντρέχει οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης του προγράμματος-προθεσμιών δόσεων που καθορίζεται κατά κανόνα.

Τέτοιες οφειλές μπορεί να είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος πολυτελείας, ο φόρος κληρονομίας, ο φόρος δωρεών ή φόρος γονικών παροχών, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οφειλών η υπαγωγή σε ρύθμιση είναι υποχρεωτική, ενώ σε άλλες προαιρετική. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι ισχύει.

Ποιες Οφειλές Αφορά η Ρύθμιση;

Όπως προαναφέραμε, η ρύθμιση αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία του Κράτους. Για ορισμένες, όμως, από αυτές η ρύθμιση είναι υποχρεωτική, ενώ για άλλες προαιρετική.

Βεβαιωμένες είναι οι οφειλές που προκύπτουν μετά την ετήσια φορολογική εκκαθάριση και ληξιπρόθεσμες είναι οι οφειλές που δεν έχουν καταβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται.

Υποχρεωτικά, λοιπόν, ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης οφειλές που σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών.

Μάθε τα πάντα για τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών με τη βοήθεια του Παρασκευά Φορολογά!

Προαιρετικά, από την άλλη, ρυθμίζονται

 • Οι βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
 • Οι οφειλές που μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ, της οποίας οι όροι τηρούνται. Εδώ, θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

Ωστόσο, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχουν και ορισμένες κατηγορίες οφειλών που εξαιρούνται πλήρως από τη δυνατότητα ρύθμισής τους.

Πιο συγκεκριμένα, εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών αποτελούν:

 • Οι οφειλές φορολογουμένων που έχουν καταδικαστεί ή έχει κινηθεί κατά αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.
 • Οι οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται.
 • Οι οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ ακόμη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 1.11.2019.

Διαπιστώσαμε, δηλαδή, όχι μόνο ποιες οφειλές αφορά η ρύθμιση, αλλά και ποιες οφειλές δεν αφορά.

Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε στο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους: σε πόσες δόσεις γίνεται η καταβολή με τη ρύθμιση οφειλών;

Πόσες Δόσεις Καταβολής Προβλέπει η Ρύθμιση Οφειλών;

Αν και παλαιότερα η ρύθμιση οφειλών προέβλεπε μέχρι 120 μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός δόσεων έχει πλέον μειωθεί.

Η πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις ή από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις, όταν πρόκειται για οφειλές προερχόμενες από φόρο κληρονομιών, φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο ή λοιπές μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι ο αριθμός δόσεων δεν μπορεί να μεταβληθεί είτε με την πρόβλεψη ειδικών περιπτώσεων αυξημένων δόσεων είτε με τη γενική εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών (όπως είχε συμβεί με τις 120 δόσεις του ν. 4611/2019).

Καθώς, όμως, ο αριθμός δόσεων είναι κυμαινόμενος, είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς πώς καθορίζεται ο αριθμός δόσεων ανά περίπτωση.

Ο αριθμός δόσεων για τη ρύθμιση οφειλών, λοιπόν, εξαρτάται από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης (30 ευρώ).

Όμως, για να μπορέσει ένας φορολογούμενος να επωφεληθεί από τη ρύθμιση οφειλών και την καταβολή σε δόσεις, θα πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ποιες Είναι οι Προϋποθέσεις για τη Ρύθμιση Οφειλών;

Ως προϋποθέσεις, λοιπόν, για τη υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών προβλέπονται οι εξής:

Προϋπόθεση #1: Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά τα προηγούμενα έτη

Ο φορολογούμενος που κάνει αίτηση για ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για καθένα από τα πέντε έτη πριν την αίτηση του (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

Επίλεξε τα πακέτα Premium ή Basic Small Business και κάνε την αίτηση για ρύθμιση φορολογικών οφειλών μαζί με τον Παρασκευά Φορολογά!

Προϋπόθεση #2: Υποβολή αναλυτικής δήλωσης

Πέραν της φορολογικής δήλωσης, οφείλει να υποβάλει παράλληλα αναλυτική δήλωση όπου θα αναγράφονται τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν οφειλές του προς τρίτους.

Προϋπόθεση #3: Τακτοποίηση λοιπών οφειλών

Όταν ο φορολογούμενος έχει και άλλες οφειλές πέραν εκείνων για τις οποίες γίνεται αίτηση ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει αυτές να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες.

Δηλαδή, οι λοιπές οφειλές θα πρέπει είτε να έχουν αποπληρωθεί είτε να έχουν τακτοποιηθεί με άλλη ρύθμιση οφειλών ή αναστολή πληρωμής. 

Προϋπόθεση #4: Απόδειξη δυνατότητας ανταπόκρισης σε δόσεις

Σε κάθε περίπτωση, αλλά ειδικά για βασικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων 5.000, ο φορολογούμενος θα πρέπει επιπλέον να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των μηνιαίων δόσεων.

Προϋπόθεση #5: Απόδειξη οικονομικής αδυναμίας

Επιπρόσθετα, όταν οι βασικές συνολικές οφειλές που αφορά η ρύθμιση οφειλών ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, απαιτείται προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν την πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης συνολικά.

Τον έλεγχο και πιστοποίηση των στοιχείων αυτών αναλαμβάνει ανεξάρτητος εκτιμητής.

Προϋπόθεση #5: Παροχή εγγύησης/διασφάλισης/εμπράγματης ασφάλειας

Μαζί με τα παραπάνω, οι φορολογούμενοι με βασικές οφειλές άνω των 150.000 ευρώ που κάνουν αίτηση για ρύθμιση οφειλών, θα πρέπει να παράσχουν εγγύηση, διασφάλιση ή εμπράγματη ασφάλεια για το σύνολο αυτών.

Και εδώ την αξία της εγγύησης/διασφάλισης/εμπράγματης ασφάλειας πιστοποιεί ανεξάρτητος εκτιμητής. 

Κλείνοντας, λοιπόν, και με αυτή την τελευταία προϋπόθεση, μπορούμε να περάσουμε στο πώς υποβάλλεται η αίτηση για ρύθμιση οφειλών.

Πώς Γίνεται η Αίτηση για Ρύθμιση Οφειλών;

Η ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά και γρήγορα μέσω του ειδικού ιστοτόπου “Αίτηση ρύθμισης οφειλών” της ΑΑΔΕ.

 1. Πριν την ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να έχεις διαπιστώσει α) ότι οι οφειλές σου μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση και β) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω.
  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να έχεις συγκεντρώσει και τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται.
 2. Με την επίσκεψή σου στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, επιλέγεις την ένδειξη “ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ” και, έπειτα, καλείσαι να συμπληρώσεις τα διαπιστευτήρια σου στο TaxisNet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
 3. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων TaxisNet, παραπέμπεσαι σε νέο παράθυρο, όπου επιλέγεις την ένδειξη “Συνέχεια” δίπλα από τον τύπο ρύθμισης “Ρ7”.
Ρύθμιση οφειλών μέσω aade.gr
 1. Σε επόμενο στάδιο, κλικάρεις πάνω στην επιλογή “Υποβολή Νέας”.
Ρύθμιση οφειλών μέσω aade.gr
 1. Τέλος, βρίσκεσαι στην τελική φόρμα της αίτησης για ρύθμιση οφειλών. Εδώ, καλείσαι να συμπληρώσεις τα στοιχεία των οφειλών για τις οποίες κάνεις αίτηση (“Βήμα 1”), τα στοιχεία της ρύθμισης (“Βήμα 2”), αλλά και την υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται (“Βήμα 3”).
  Επιλέγοντας τον αριθμό δόσεων (έως 24 ή 48) στο “Βήμα 1”, εμφανίζεται ειδοποίηση για το εάν υπάρχουν οφειλές που υπάγονται σε δόσεις και ποιες είναι οι οφειλές αυτές.
Ρύθμιση οφειλών μέσω aade.gr
 1. Εφόσον ολοκληρωθούν τα Βήματα, επιλέγεις την ένδειξη “Υποβολή” στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ρύθμιση οφειλών μέσω aade.gr
 1. Μετά την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών, εξετάζονται τα υποβαλλόμενα στοιχεία και ενημερώνεσαι για την αποδοχή ή μη αυτής.
 2. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να καταβάλεις την πρώτη δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι δε επόμενες δόσεις καταβάλλονται κανονικά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών που αφορά η ρύθμιση.
  Σε περίπτωση καθυστέρησης μίας δόσης, η δόση προσαυξάνεται κατά 15% και καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμία για την επόμενη δόση ρύθμισης οφειλών.

Αυτά, λοιπόν, είναι τα στάδια που θα πρέπει να προσέξεις κατά την αίτηση για ρύθμιση οφειλών, ώστε να μπορέσεις να επωφεληθείς από το μηχανισμό αυτό.

Ολοκληρώνοντας έτσι την ανάλυσή μας για τη ρύθμιση οφειλών, μπορούμε να κάνουμε μια σύνοψη όσων είπαμε.

Συνοψίζοντας

Στα παραπάνω, εξετάσαμε κάθε σημαντική πληροφορία σχετικά με την ρύθμιση οφειλών, όπως το ποιες οφειλές αφορά, πόσες είναι οι δόσεις της, ποιες οι προϋποθέσεις και πώς γίνεται η αίτηση για ρύθμιση οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνει κανείς την προσοχή που απαιτείται, ώστε να αντιληφθεί εάν οι οφειλές του υπάγονται σε ρύθμιση, σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν και κατά πόσο έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς παρέχει ειδικά πακέτα υπηρεσιών που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να κάνουν ρύθμιση των φορολογικών τους οφειλών.Εάν, επομένως, επιθυμείς κι εσύ να κάνεις αίτηση για ρύθμιση οφειλών ή να επιλύσεις οποιοδήποτε άλλο φορολογικό ζήτημα, επικοινώνησε μαζί μας ή κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λάβεις άμεση εξυπηρέτηση!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.